Ogłoszenie o przetargu nr MR-AG-3121-2/23 na zad. pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania

NAZWA ZAMÓWIENIA

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli, Program Rozwój Lokalny

Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 2/23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu strony internetowej  https://ezamowienia.gov.pl/

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c20f64d-90ce-11ed-b4ea-f64d350121d2

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-5c20f64d-90ce-11ed-b4ea-f64d350121d2

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2023 r. pod nr 2023BZP 0009537301

DATA OGŁOSZENIA: 14.02.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1.03.2023 godz. 12:00.  

Zamawiający informuje, że po publikacji wyjasnień treści SWZ Zamawiajacy wydłużył termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to: 6.03.2023 godz. 12:00, termin otwarcia ofert to: 6.03.2023 godz. 12:15. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy e-zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Sprostowanie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 28.02.2023 pod numerem 2023/BZP 00114514/01.

Spis załączników:

Ogłoszenie o zamówieniu 2023BZP 0009537301

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

 1. Przedmiar prac Załącznik nr 1
 2. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 2
 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3
 4. Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia

Załącznik nr 4

 1. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby Załącznik nr 5
 2. Wykaz wykonanych dostaw Załącznik nr 6
 3. Wzór umowy Załącznik nr 7
 4. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 8
 5. Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Załącznik nr 9
 6. Oświadczenie Wykonawcy brak powiązań z Zamawiającym. Załącznik nr 10
 7. ZAŁĄCZNIK A:  Opis przedmiotu zamówienia


Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-02-15
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-02-15 09:36:03
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-02-15 08:15:40
Modyfikował: Administrator BIP 2023-03-01 10:06:07
Liczba wyświetleń: 44
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-01 10:06:07 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-03-01 10:06:07 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-02-15 09:53:07 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-02-15 09:52:55 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-02-15 09:36:03 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj