Ogłoszenie o przetargu nr MR-AG-3121-5/23 na zad. pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania

 

NAZWA ZAMÓWIENIA

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli, Program Rozwój Lokalny

Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 5/23

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu strony internetowej  https://ezamowienia.gov.pl/

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0097e2e6-cd5d-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-0097e2e6-cd5d-11ed-9355-06954b8c6cb9

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00155602/01. 

DATA OGŁOSZENIA: 29.03.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 7.04.2023 godz. 12:00.  

 

Spis załączników:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

 

1)      Formularz Ofertowy Załącznik nr 1

2)      Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 2

3)      Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3

4)      Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia Załącznik nr 4

5)      Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby Załącznik nr 5

6)      Wykaz wykonanych dostaw Załącznik nr 6

7)      Wzór umowy Załącznik nr 7

8)      Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 8

9)      Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Załącznik nr 9

10)   Oświadczenie Wykonawcy brak powiązań z Zamawiającym. Załącznik nr 10

11)   Wykaz osób Załącznik nr 11

12)   ZAŁĄCZNIK A:  Opis przedmiotu zamówienia

 

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-03-29
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-03-29 12:31:55
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-03-29 12:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-04-13 12:21:21
Liczba wyświetleń: 104
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-13 12:21:21 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-04-07 13:04:41 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-04-07 12:11:36 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-04-07 12:11:13 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-03-29 12:31:55 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-03-29 12:31:20 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2023-03-29 12:31:20 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj