Ogłoszenie o przetargu Nr sprawy: MR-AG-3121-8/23 na zadanie pn.: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości budynków i posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

 NAZWA ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości budynków i posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego 

Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 8/23

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu strony internetowej  https://ezamowienia.gov.pl/

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-4ac50f3c-472e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00381873/01.

 

 

DATA OGŁOSZENIA: 5.09.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.09.2023 godz. 12:00.  

 

Spis załączników:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

1)      SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERRTOWY (przedmiar) Załącznik nr 1

2)      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 2

3)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3

4)      Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia Załącznik nr 4

5)      Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby Załącznik nr 5

6)      Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 6

7)      Wzór umowy Załącznik nr 7

8)      Wykaz osób-kadry Wykonawcy Załącznik nr 8

9)      Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 9

10)   Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Załącznik nr 10

 

Załącznik A:  Opis przedmiotu zamówienia OPZ

Załącznik B: Fotografie MR, GMAK

 

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-09-05
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-05 13:08:42
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-09-05 13:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-14 13:47:27
Liczba wyświetleń: 61
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-14 13:47:27 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-09-05 13:08:42 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj