OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. Nr sprawy MR-D-3122-KULTURA-4/23

Stalowa Wola, dnia 11.07.2023

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

 

 

Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3, prowadzone przez Miasto Stalowa Wola, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194) w zw. z art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - w celu realizacji programu kulturalno-edukacyjnego Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli w ramach projektu pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w ramach projektu „Rewaloryzacja modernistycznych prowadzenia warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby oferty edukacyjnej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.

 

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW

Wykonawca powinien posiadać niezbędne zasoby, wiedzę i umiejętności konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy.

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach oferty edukacyjnej Muzeum COP, nastawionych na kształtowanie postaw innowacyjnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Elementami tej oferty będą m.in.:

 

• Laboratorium Fabryczne – program cykliczny nastawiony na kształtowanie kompetencji technicznych, wzmacniające cechy innowacyjne,

• Majsterkownia – program w ramach, którego każdy będzie mógł wykazać się innowacyjnością przy wykorzystaniu udostępnionych narzędzi.

 

Wykonawca powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1.     Wykształcenie średnie lub wyższe,

 1. dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 2. umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 3. umiejętność pracy z grupą, dobry kontakt z dziećmi i dorosłymi,
 4. umiejętności manualne i podstawowa wiedza techniczna,
 5. kreatywność (podczas samych zajęć, jak i w fazie ich planowania),
 6. znajomość różnych metod i technik pracy z grupami,
 7. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 8. samodzielność i dobra organizacja,
 9. dyspozycyjność (w ramach wzajemnie ustalonych zasad),
 10. gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 11. pasja i entuzjazm.

 

Zakres obowiązków edukatora/osoby prowadzącej warsztaty:

 • prowadzenie warsztatów znajdujących się w ofercie Muzeum COP, w dni ustalone ze zlecającym (w przeważającej części praca z dziećmi/młodzieżą),
 • prowadzenie zajęć z majsterkowania i różnych prac ręcznych z wykorzystaniem narzędzi i rozmaitych materiałów, np. drewna, zajęcia wprowadzające uczestników w świat techniki, rozwijające potencjał innowacyjności,
 • prowadzenie i zaangażowanie w organizację zajęć i wydarzeń o charakterze okolicznościowym, okazjonalnym, weekendowym,
 • przygotowywanie i realizacja scenariuszy zajęć (mile widziane autorskie scenariusze) według tematyki i programu przyjętych przez zlecającego.
 • przygotowanie i prowadzenie warsztatów tematycznych związanych z wystawami;
 • przygotowanie prezentacji multimedialnych;
 • nawiązywanie pozytywnego kontaktu ze zwiedzającymi, zapewnienie gościnnej atmosfery; utrzymywanie korzystnych relacji z gośćmi i współpracownikami;
 • troska o jakość swojej pracy i usług oferowanych zwiedzającym;
 • przyjmowanie i analizowanie opinii zwiedzających oraz przekazywanie jej przełożonym.

 

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCĘ USŁUG

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2025 r.

Przewidywana ilość do 20 godzin tygodniowo (uzależnione od zapotrzebowania-rezerwacji).

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy niezwłocznie po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania.

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli będzie przekazywało telefonicznie lub e-mailowo zapotrzebowanie na wykonanie usług z trzydniowym wyprzedzeniem.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając oczekiwane wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków Edukatora. Oferty należy składać we wskazanym terminie. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty, tj. nie będzie brana ona pod uwagę przy ocenie ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenia wskazane w Wymaganiach dotyczących edukatora.

 

WYBÓR WYKONAWCY

Wybór kandydata do wykonywania obowiązków Edukatora zostanie dokonany na podstawie złożonych ofert przez Komisję Oceniającą, powołaną przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Zamawiający poinformuje Oferentów telefonicznie o zakwalifikowaniu się do projektu.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wnioskodawcy składają oferty (formularz zgłoszeniowy oraz dokumentację potwierdzającą wymagania kwalifikacyjne) w terminie do dnia 24.07.2023 roku do godz. 14:00. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na Edukatora” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli pod adresem: ul. Sandomierska1, 37-450 Stalowa Wola. Oferty dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu) nie będą brane pod uwagę.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów i danych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Instytucjom kontrolnym zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

 

Szczegóły zamówienia dostępne w zapytaniu ofertowym opublikowanym na stronie internetowej BIP Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli pod nr sprawy MR-D-3122-KULTURA-4/23.

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-07-11
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-07-11 13:18:31
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Monika Kuraś 2023-07-11 13:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-07-12 11:52:58
Liczba wyświetleń: 85
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-07-12 11:52:58 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-12 11:44:29 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-12 11:44:29 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-07-12 11:44:14 Usunięto plik Administrator BIP Szukaj
2023-07-12 11:44:09 Usunięto plik Administrator BIP Szukaj
2023-07-12 11:44:03 Usunięto plik Administrator BIP Szukaj
2023-07-11 13:18:31 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-07-11 13:15:57 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj