Ponowione zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-3/23 na zad. pn.: Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

MR-AG-ZO-312-3/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 1.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania

dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

W sprawach merytorycznych związanych z zamówieniem:

Paweł Szegda - Autor specyfikacji

W sprawach formalnych: Marcin Młynarski

e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
  2. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
  3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
  4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
  5. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał producenta (źródło) oraz konkretne typy licencji oprogramowania, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, tzn.: posiadane urządzenia, przedłużenie terminu ważności posiadanych licencji oraz założenia rozbudowy sieci IT.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji oraz oprogramowania dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Oferenci mogą złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

CZĘŚĆ I pn.:

ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

A.1 RYCZAŁT MIESIĘCZNY - Obsługa systemów informatycznych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zgodnie z zakresem:

 1. zarządzanie serwerami Muzeum opartymi o wirtualizator VMware vSphere 7 oraz fizycznymi serwerami opartymi o Windows Server 2012, 2019, serwerami plików NAS – w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i stabilności pracy.

 • Serwery wirtualne: 5-10 szt.
 • Serwery fizyczne: 4-8 szt.
 • Serwery plików NAS: 3-6 szt.

 1. zapewnienie bezpieczeństwa muzealnej sieci komputerowej i systemów oraz zapewnienia stabilności pracy poprzez:

 • konfigurację, zmianę konfiguracji na życzenie Zamawiającego i zarządzanie systemami wykrywania zagrożeń sieciowych,
 • konfigurację, zmianę konfiguracji na życzenie Zamawiającego i zarządzanie urządzeniami Fortinet (3-5 szt.),
 • konfigurację, zmianę konfiguracji na życzenie Zamawiającego i zarządzanie przełącznikami sieciowymi oraz punktami dostępowymi na budynkach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli:
 • Siedziba główna Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1
 • Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 12
 • Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17

 1. wykonywanie aktualizacji systemu wirtualizacji VMware vSphere 7, systemu kopii zapasowych Veeam B&R 11, Windows Server, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 oraz konfiguracja, zmiana konfiguracji na życzenie Zamawiającego,

 1. zarządzanie i nadzór nad dostępem zdalnym VPN między budynkami Muzeum oraz dostępem zdalnym dla pracowników oraz konfiguracja, zmiana konfiguracji na życzenie Zamawiającego,

 1. zapewnienie bezpieczeństwa muzealnej sieci komputerowej i systemów – bieżąca aktualizacja posiadanych urządzeń FortiGate,  serwera  ESMC oraz oprogramowania klienckiego Eset na serwerach oraz stacjach roboczych w sieci Muzeum, ich  bieżąca konfiguracja i zarządzanie, zmiana konfiguracji na życzenie Zamawiającego,

 1. zarządzanie systemem kopii zapasowych Veeam B&R 11, ich bieżąca konfiguracja i zarządzanie, zmiana konfiguracji na życzenie Zamawiającego,

 1. zdalna diagnoza przyczyn awarii ww. sprzętu, ww. oprogramowania powstałych z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Czas reakcji podjęcia diagnozy uszkodzenia uniemożliwiającego pracę komputera będącego serwerem, podjęcie stosownych działań nie może być dłuższy niż 5 godz.

 1. realizowanie polityki bezpieczeństwa u Zamawiającego poprzez:
 • zarządzanie systemami informatycznymi w sposób zapewniający ochronę danych osobowych w nich przetwarzanych,
 • przestrzeganie opracowanych dla systemu procedur bezpieczeństwa,
 • kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym a siecią publiczną,
 • kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej a systemem informatycznym,
 • utrzymanie systemu w należytej sprawności technicznej,
 • regularne tworzenie kopii zapasowych zasobów danych osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania,
 • okresowe sprawdzanie poprawności wykonania kopii zapasowych,
 • wykonywanie lub nadzór nad wykonywaniem okresowych przeglądów i konserwacji,  sprzętu IT, systemów informatycznych, aplikacji oraz elektronicznych nośników informacji, na których zapisane są dane osobowe,
 • Bieżące wykonywanie aktualizacji systemów, oprogramowania zainstalowanego na serwerach Muzeum,
 • Bieżące wykonywanie aktualizacji serwera ESMC zainstalowanego na serwerze Muzeum,

 1. weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń przed wtargnięciem tzw. „wirusa komputerowego” do systemu informatycznego Zamawiającego,

 1. konfiguracja, zmiana konfiguracji na życzenie Zamawiającego i zarządzanie muzealną siecią komputerową,

 1. doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie ww. systemów serwerowych i sieciowych w celach planowania przez Zamawiającego kolejnych przedsięwzięć informatycznych,

 1. awaryjne odtwarzanie na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych na ww. urządzeniach.

 1. W zakres usług wchodzić będą także szkolenia z obsługi systemów serwerowych i sieciowych oraz ich oprogramowania (wdrożenia zakupionego, otrzymanego oprogramowania, a także inne usługi doradcze związane z bieżącym funkcjonowaniem sieci komputerowej).

Opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania systemów serwerowych Wykonawca zapewnia, zgodnie z poniższym zakresem:

CZYNNOŚCI STAŁE

CEL: Zapewnienie ciągłości pracy środowiska informatycznego, wprowadzanie działań zapobiegawczych i korygujących

Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych serwerów wirtualnych, fizycznych

- kontrola raz w tygodniu

 • Monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware vSphere 7
 • Monitorowanie zadań kopii zapasowych opartych o Veeam B&R 11
 • Monitorowanie kondycji dysków twardych
 • Monitorowanie RAID
 • Monitorowanie dostępnej przestrzeni dyskowej
 • Konfiguracja zadań kopii zapasowej (jeśli konieczne)

Nadzór nad regułami bezpieczeństwa sieci komputerowej,

- kontrola raz w tygodniu

 • Monitorowanie ruchu sieciowego pod kątem bezpieczeństwa
 • Wprowadzanie koniecznych ustawień do infrastruktury aktywnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa
 • Aktualizacja oprogramowania urządzeń aktywnych sieci
 • Bieżąca aktualizacja oprogramowania serwera ESMC oraz oprogramowania klienckiego Eset na stacjach komputerowych w sieci Muzeum, ich  bieżąca konfiguracja i zarządzanie

Nadzór nad urządzeniami aktywnymi sieci komputerowej

- kontrola raz w tygodniu

 • Monitorowanie kondycji urządzeń
 • Aktualizacja oprogramowania mikroukładowego
 • Pielęgnacja ustawień konfiguracji urządzeń
 • Wersjonowanie i zabezpieczenie konfiguracji
 • Dokumentowanie zmian konfiguracyjnych

Kontrola stanu fizycznego infrastruktury informatycznej,

- min. cztery razy w roku

 • Min. cztery wizyty w roku mające na celu zweryfikowanie stanu fizycznego eksploatowanych serwerów oraz urządzeń aktywnych sieci komputerowej
 • Zalecana raz w roku wizyta konserwacyjna w trakcie której zostanie przeprowadzona konserwacja szafy serwerowej oraz urządzeń zamontowanych w szafie

A.2 ROZLICZENIE KOSZTORYSOWE – PRAWO OPCJI

(Zamawiający może, ale nie musi korzystać z zamówienia, w zależności od potrzeb).

Usługi informatyczne zlecane wg potrzeb, niezwiązane z bieżącym zarzadzaniem serwerów oraz sieci komputerowej.

CEL: Konsulting, usuwanie bieżących problemów technicznych, dodawanie nowych funkcji w systemie informatycznym

Zamawiający wymaga:

 1. Dyspozycyjności osoby/osób (min. Informatyka z min. dwu-letnim doświadczeniem)
 2. Dostępności kanałów elektronicznych do świadczenia usługi, w tym licencjonowanego komercyjnie oprogramowania TeamViewer lub równoważnego,
 3. Usuwania problemów technicznych występujących na stacjach roboczych i urządzeniach peryferyjnych, zgłaszanych problemów w funkcjonowaniu systemu operacyjnego, oprogramowania lub aplikacji
 4. Instalacji i/lub konfiguracja oprogramowania, bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego uwzględniające potrzeby Zamawiającego,
 5. Instalacji i/lub konfiguracja urządzeń komputerowych i peryferyjnych,
 6. wsparcia informatycznego dla pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania,

Dyspozycyjność będzie świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Termin realizacji zleconych usług nie może przekroczyć 3 dni roboczych.

Dodatkowe usługi informatyczne zlecane wg potrzeb, rozliczane będą osobnym zleceniem wg stawki za roboczogodzinę.

CZĘŚĆ II pn.:

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA

Przedłużenie licencji ESET Endpoint Antivirus wraz z możliwością instalacji antywirusa na serwerach (55 stanowisk) licencja na okres 12 m-cy.

Termin dostawy: do 5 dni od dnia podpisania umowy.

 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Dotyczy części I:

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roczne kontrakty na realizację świadczenia usług informatycznych w obiektach użyteczności publicznej, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 10 000 zł netto każdy kontrakt.

Na dowód, że usługi zostały wykonane w sposób należyty, należy dołączyć dokumenty potwierdzające: np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, itp.

 1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą posiadającą wykształcenie informatyczne oraz min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu systemami informatycznymi (serwerami) w instytucjach publicznych lub przedsiębiorstwach lub firmach i zapewnianiu bezpieczeństwa lokalnej sieci komputerowej złożonej z min. 20 stanowisk pracy.

Dotyczy części II:

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

  1. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 2. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. (dotyczy cz. I).
 4. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. (dotyczy cz. I).

Część I: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część II: 5 dni od dnia podpisania umowy.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
 1. pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE MR-AG-ZO-312-2/23

 1. elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

 1. Termin złożenia oferty:

Termin składania ofert upływa w dniu 8.02.2023 r. do godz. 12.00.

 1. Informacja o otwarciu ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.02.2023 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert ma charakter jawny.
 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.         
 3. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

CZĘŚĆ I

Lp.

Kryterium

%

I

CENA (brutto)

Łączna wartość oferty (A1 + A2)

obejmująca zamówienie podstawowe w ujęciu rocznym

+ prawo opcji w ujęciu rocznym (wg szacunkowego zapotrzebowania)

100

      

CZĘŚĆ II

Lp.

Kryterium

%

I

CENA (brutto)

Łączna wartość oferty dostawy przedłużenia licencji

oprogramowania antywirusowego

100

      

 1. Opis metody przyznawania punktów:

wg wzoru: CENA ŁĄCZNA min / CENA oferty badanej ´ 100

                        gdzie:

                        CENA - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty

CENA min - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu

 1. Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
 2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
 6. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 7. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
 9. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.
 10. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.  
 11. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 12. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 13. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 1. Załączniki
  1. Formularz ofertowy – Załącznik 1
  2. Wzór umowy – Załącznik 2
  3. Doświadczenie zawodowe – Załącznik 3
  4. Wzór protokołu odbioru usługi – Załącznik 4
  5. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy  – Załącznik 5
  6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik 6
  7. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Załącznik 7
  8. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik 8
Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-02-01
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-02-01 14:46:06
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-02-01 14:15:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-02-01 14:46:33
Liczba wyświetleń: 166
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-01 14:46:33 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-02-01 14:46:06 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj