ZAPYTANIE OFERTOWE MR-D-3122-KULTURA-10/23 _Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

 

 

MR-D-3122-KULTURA-10/23

Stalowa Wola, 20.10.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztatowe do realizacji projektu „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.

 

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w ramach projektu „Rewaloryzacja modernistycznych prowadzenia warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby oferty edukacyjnej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.

 

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW

Wykonawca powinien posiadać niezbędne zasoby, wiedzę i umiejętności konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje – o których mowa poniżej:

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach oferty edukacyjnej Muzeum COP, nastawionych na kształtowanie postaw innowacyjnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Elementami tej oferty będą m.in.:

 

• Laboratorium Fabryczne – program cykliczny nastawiony na kształtowanie kompetencji technicznych, wzmacniające cechy innowacyjne,

 

• Majsterkownia – program w ramach, którego każdy będzie mógł wykazać się innowacyjnością przy wykorzystaniu udostępnionych narzędzi.

 

Wykonawca powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1.      Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne

2.      Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w dziedzinie techniki (np.: obróbki materiałów np. drewna, metalu, i inne)

 1. kreatywność, komunikatywność,
 2. umiejętność pracy z grupą, dobry kontakt z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
 3. umiejętności manualne,
 4. samodzielność i dobra organizacja,
 5. dyspozycyjność (w ramach wzajemnie ustalonych zasad: dopuszcza się prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowych i w weekendy – do ustalenia z Dyrektorem Muzeum),

 

Zakres obowiązków edukatora/osoby prowadzącej warsztaty:

 • prowadzenie warsztatów znajdujących się w ofercie Muzeum COP, w dni ustalone ze zlecającym (w przeważającej części praca z dziećmi/młodzieżą),
 • prowadzenie zajęć z majsterkowania i różnych prac ręcznych z wykorzystaniem narzędzi i rozmaitych materiałów, np. drewna, zajęcia wprowadzające uczestników w świat techniki, rozwijające potencjał innowacyjności,
 • prowadzenie i zaangażowanie w organizację zajęć i wydarzeń o charakterze okolicznościowym, okazjonalnym, weekendowym,
 • przygotowywanie i realizacja scenariuszy zajęć (mile widziane autorskie scenariusze) według tematyki i programu przyjętych przez zlecającego.
 • przygotowanie i prowadzenie warsztatów tematycznych związanych z wystawami czasowymi;

 

Mile widziane doświadczenie pracy na stanowiskach:

 • Nauczyciel zajęć techniczno - praktycznych
 • Instruktor zajęć techniczno - praktycznych
 • Edukator w dziedzinach technicznych

 

 

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCĘ USŁUG

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli będzie przekazywało telefonicznie lub e-mailowo zapotrzebowanie na wykonanie usług z trzydniowym wyprzedzeniem.

Przewidywana ilość do 10 godzin tygodniowo, słownie: dziesięć godzin, uzależnione od zapotrzebowania-rezerwacji.

 

Termin wykonania usługi: 15.11.2023 r. ‐ 28.02.2025  r.

 

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy niezwłocznie po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając oczekiwane wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków Edukatora.

 

Oferty należy składać we wskazanym terminie. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty, tj. nie będzie brana ona pod uwagę przy ocenie ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenia wskazane w Wymaganiach dotyczących edukatora.

 

 

WYBÓR WYKONAWCY

Wybór kandydata do wykonywania obowiązków Edukatora zostanie dokonany przez Komisję Oceniającą, powołaną przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

 

Komisja dokona wyboru na podstawie kwalifikacji, doświadczenia i ceny.

 

Zamawiający poinformuje Oferentów telefonicznie o zakwalifikowaniu się do projektu.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wnioskodawcy składają oferty (formularz zgłoszeniowy oraz dokumentację potwierdzającą wymagania kwalifikacyjne) w terminie do dnia 12.11.2023 roku do godz. 18:00.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na Edukatora” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli pod adresem: ul. Sandomierska1, 37-450 Stalowa Wola.

 

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu) nie będą brane pod uwagę.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów i danych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Instytucjom kontrolnym zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-10-20
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-10-20 14:45:14
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-10-20 14:00:00
Liczba wyświetleń: 20
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-20 14:45:14 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj