Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-18/23 na zad. pn.: Usługa profesjonalnego przygotowania eksponatów do transportu oraz transport eksponatów wystawy z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

 

MR–AG–ZO–312–18/23                                                                                    Stalowa Wola, dnia 29.05.2023

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na zad. pn.:

 

Usługa profesjonalnego przygotowania eksponatów do transportu oraz transport

z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

 

I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Monika Kuraś, e-mail: mkuras@muzeum.stalowawola.pl

Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm).

2.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4.     Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

III.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiotem zamówienia jest usługa profesjonalnego przygotowania do transportu wraz z zapewnieniem opakowań, skrzyń oraz transport eksponatów na trasie:

 

Stalowa Wola-Białystok

Ilość: 58 obiektów (wykaz w załączeniu) Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10, 15 - 426 Białystok - eksponatów szczegółowo opisanych w załączniku A.

Planowany termin wykonania usługi: pakowanie obiektów 14.06.2023, transport 15.06.2023.

 

2.     Eksponaty należy opakować w materiały opakowaniowe zgodnie ze standardami wymaganymi w transporcie dzieł sztuki.

3.     Wykonawca zamówienia zapewnieni samochód przeznaczony do transportu dzieł sztuki, wyposażony w klimatyzację zapewniającą odpowiednie warunki wilgotności i temperatury w części bagażowej.

4.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zapewni konwojentów oraz opiekę kuriera muzealnego na czas załadunku, transportu.

5.     Wykonawca zamówienia musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia: tj.: koszty paliwa, opłaty drogowe, ewentualne noclegi, wyżywienie, itp.).

6.     Zamawiający rozliczy usługę ryczałtowo.

7.     Samochód musi spełniać wymagania aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski i Europy i dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego oraz być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wyposażenia zamieszczonym w Dz. U. nr 32, poz. 262 i posiadać polskie świadectwo homologacji.

8.     Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC + NNW przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

9.     Samochód musi być wyposażony w akcesoria i urządzenia do unieruchomienia skrzyń oraz obiektów we właściwej pozycji, tj.: pasy, listwy na ścianach do zaczepiania taśm mocujących, wypełnienia, gąbki, kartony, folie bąbelkowe, itp.

10.  Wykonawca zamówienia zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy harmonogram usługi transportowej, w szczególności uwzględniający:

a)    godzinę, na którą transport ma dotrzeć do celu lub powrócić do siedziby Zamawiającego (punktualność) 

b)    informację, kto będzie kierowcą transportu,

c)     przebieg planowanej trasy,

d)    szacunkowy czas transportu (uwzględniający warunki pogodowe i korki, remonty na drogach),

11.  W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym Zamawiającego i innych organów (policji, straży pożarnej, itp.) oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycia tych organów.

 

IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b)         posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi transportu lądowego dzieł sztuki realizowanych dla muzeów, o wartości usługi co najmniej 5.000,00 zł brutto każda.

a)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

·       Wykonawca musi dysponować samochodem dostawczym spełniającym wymagania opisane w pkt. III zapytania ofertowego.

b)         znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

·       Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z transportem dzieł muzealiów.

2.     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

3.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym zapytaniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a)    koncesje, zezwolenia lub licencje.

b)    wykaz pracowników, jakimi dysponuje wykonawca i mających co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pakowaniu dział sztuki oraz co najmniej 2 – letnie doświadczenie w kierowaniu samochodem dostawczym,

c)     wykaz samochodów dostępnych Wykonawcy w celu realizacji niniejszego zamówienia,

d)    w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykaz usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wg Załącznika nr 3.

2.     Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

3.     Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.

 

VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.     Usługę należy wykonać w następujących terminie (+/- 5 dni):

pakowanie obiektów 14.06, transport 15.06.

2.     O transporcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę z min. 5 dniowym wyprzedzeniem.

3.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów poszczególnych transportów.

 

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Dokumenty składające się na ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo – pod rygorem odrzucenia.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentów w formacie PDF.

   

2.     Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 2.06.2023 r. do godz. 12.00

 

3.     Informacja o otwarciu ofert

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.06.2023 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

2)    Otwarcie ofert ma charakter jawny.

4.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1)    Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

2)    Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

5.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

6.     Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

7.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w szczególności w sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta na daną część lub całość zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 

VIII.    INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1.   Oferty będą oceniane wg następujących kryterium: CENA – 100%.

2.   Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.

3.   Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.

4.   Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

IX.       INFORMACJE KOŃCOWE

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

2.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

3.    W przypadku, gdyby oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie niniejszego zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

4.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania całości lub części postępowania bez podania przyczyny (w szczególności w sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta na daną część lub całość zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia). 

6.    Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.   

7.    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

8.    O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

9.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

X.         ZAŁĄCZNIKI

1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Wzór umowy – załącznik nr 2

3.      Doświadczenie Oferenta – załącznik nr 3

4.      Wykaz samochodów dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia – załącznik nr 4

5.      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik nr 5

6.      Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – załącznik nr 6

 


Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-05-29
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-05-29 14:43:11
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-05-29 14:30:00
Liczba wyświetleń: 44
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-05-29 14:43:11 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj