Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-23/23 na zadanie pn.: Przebudowa części ogrodzenia posesji Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli

 

 

MR – AG – ZO – 312 – 23/23                                                                             Stalowa Wola, dnia 27.07.2023

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

 

Przebudowa części ogrodzenia posesji

Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli

 

 

I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Paweł Szegda, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

II.         TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm).

2.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4.     Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5.     Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Ø  45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Ø  45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Ø  45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Ø  45262690-4 - Remont starych budynków

Ø  45000000-7 - Roboty budowlane

Ø  45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

 

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części ogrodzenia posesji Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli zlokalizowanej w miejscowości Stalowa Wola, obręb 0002 - Rozwadów, na działce nr ewid. 612/2 w następującym zakresie.

1.1.      Rozebranie istniejącej bramy wjazdowej oraz furtki,

1.2.      Rozebranie dwóch słupków murowanych,

1.3.      Skucie istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz betonowej,

1.4.      Murowanie słupków ogrodzenia wraz z podmurówką z cegły pełnej szamotowej,

1.5.      Renowacja dwóch skrzydeł ogrodzenia oraz furtki,

1.6.      Montaż przęseł ogrodzenia wraz z furtką.

UWAGA:

Ø Zamówienie nie dotyczy zabezpieczenia gzymsów oraz parapetów budynku Galerii Alfonsa Karpińskiego za pomocą kolców metalowych (ujęte w projekcie).

Ø Zamówienie nie dotyczy montażu barierki przy schodach na parterze budynku (ujęte w projekcie).

 

Przebudowę części ogrodzenia należy wykonać od stronu ulicy Targowej. Przebudowa polega na wyburzeniu dwóch słupków ogrodzeniowych oraz demontażu bramy i furtki a także budowie nowego ogrodzenia składającego się z siedmiu słupków murowanych oraz montażu przęseł ogrodzenia wraz z podmurówką. Przed przystąpieniem do robót należy skuć istniejące utwardzenie terenu z asfaltu i betonu a także zabezpieczyć istniejące kable energetyczne kolidujące z budową ogrodzenia. Słupki ogrodzeniowe oraz podmurówkę należy murować z cegły pełnej szamotowej. Wewnątrz słupa należy wykonać zbrojenie pionowe z 4 prętów #8, zakotwione w betonowej stopie fundamentowej. Słupki ogrodzenia w widoku W1 posadowione na fundamencie murowanym z bloczków betonowych, w widoku W2 i W3 środkowe słupki należy posadowić na płycie betonowej szerokości 40 cm i grubości 40 cm zbrojone poziomo 4 szt. prętów #12. Furtkę z demontażu wraz z dwoma sztukami przęseł ogrodzeniowych, znajdujących się w posiadaniu Inwestora, należy poddać renowacji. Renowacja polegająca na piaskowaniu, wymalowaniu farbą podkładową oraz dwukrotnym malowaniu farbą antykorozyjną w kolorze czarnym. Pozostałe przęsła ogrodzenia należy wykonać ze stali kutej oksydowanej, takie same jak istniejące.

 

2.   Budynek wraz z otoczeniem stanowi zabytek wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego pod nr A-1199 (wpis z 22.11.2013 r.).

3.   Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w będących integralnymi częściami zapytania ofertowego:

Ø  Dokumentacji technicznej

Ø  Przedmiarze robót

4.   Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować fabrycznie nowe materiały i wyroby. Wszelkie stosowane technologie, materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

5.   Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

6.   Wykonawca ma obowiązek konsultować z Zamawiającym jakość i kolorystykę materiałów przed wbudowaniem.

7.   Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przez niego w rzeczowych składnikach majątkowych Zamawiającego powstałe w związku z wykonaniem prac.

8.   Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)    uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją prac,

b)    utrzymywania miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód,

c)     gromadzenia, zabezpieczenia i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, wszelkich odpadów, śmieci i opakowań oraz innych pozostałości,

d)    zorganizowania oraz należytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie,

e)    zaleca się wykonanie ogrodzenia terenu robót oraz jego zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych,

f)     skoordynowania wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

9.   Cenę oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie ryczałtowe, zawierające wszelkie opłaty, koszty robocizny i materiałów.

10. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zadania udzielił min. 24 – miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.

11. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy pochodzenie urządzeń należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca na etapie składania oferty, musi przedłożyć dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (udowodnienie technicznej, funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego) Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty.

12. W celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do przygotowania oferty wykonawcy mogą kontaktować się z: P. Pawłem Szegda tel.: 15 844 02 21 lub P. Januszem Gajda tel.: 15 823 50 64 wew. 202 w godz. od 8:00 do 15:00.

13. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

14. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

 

IV.        INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania wiedzy i doświadczenia:

ü Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadań, każde polegające na budowie lub remoncie lub modernizacji lub rozbudowie / przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku lub ogrodzenia budynku o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 20 000,00 zł. brutto (słownie:  dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 brutto). Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia.

 

b)         dysponowania osobami:

Wykonawca powinien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.:

ü kierownikiem budowy, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającym kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami w obiektach zabytkowych zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie zabytków, który odbył co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. Wskazana osoba winna być członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

 

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w prawie budowlanym. Osoby wskazane powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa – zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego.

 

Osobami / kandydatami na stanowiska wymienione powyżej mogą być również obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którym – zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych – uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce. Osobami takimi mogą być również osoby spełniające warunki określone w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów i urbanistów.

 

2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie, 

b)         Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Na dowód, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone należy dołączyć dokumenty potwierdzające: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, poświadczenia itp.

 

c)         Przedmiar robót.

 

VI.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający planuje przekazanie materiałów bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy.

           

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Dokumenty składające się na ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo – pod rygorem odrzucenia.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentów w formacie PDF.

   

2.     Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 4.08.2023 r. do godz. 12.00

 

3.     Informacja o otwarciu ofert

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.08.2023 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

2)    Otwarcie ofert ma charakter jawny.

4.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1)    Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

2)    Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

5.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

6.     Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

7.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w szczególności w sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta na daną część lub całość zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 

VIII.     INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny ofert: CENA 100%.

2.    Opis metody przyznawania punktów:

wg wzoru: CENA min / CENA oferty badanej ´ 100

gdzie:

CENA - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty

CENA min - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu

 

3.    Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.

4.    Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia, zgodnie z pomocniczym przedmiarem robót, który należy dołączyć do oferty.

5.    Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.

6.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

7.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.    Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: koszty przygotowawcze, porządkowe, robociznę, koszty transportu, zakupu materiałów oraz wszelkie inne koszty nie wymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.

 

IX.        INFORMACJE KOŃCOWE

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

2.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

3.    W przypadku, gdyby oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

4.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

6.    Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  

7.    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

8.    O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

9.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

X.         ZAŁĄCZNIKI

1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Wzór umowy – załącznik nr 2

3.      Doświadczenie Oferenta – załącznik nr 3

4.      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik nr 4

5.      Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – załącznik nr 5

6.      Dokumentacja projektowa, Przedmiar robót

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-07-27
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-07-27 18:29:55
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-07-27 14:10:00
Liczba wyświetleń: 78
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-07-27 18:29:55 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj