Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-24/23 na zadanie pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych wystawy plenerowej pt.: „Potęga Stalowej Woli”

MR – AG – ZO – 312 – 24/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 7.08.2023

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych wystawy plenerowej pt.:

„Potęga Stalowej Woli”

 

I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

2.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4.     Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

III.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji oraz projektu szaty graficznej, skład i przygotowanie do druku kompletu plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych na potrzeby wystawy plenerowej pt.: Potęga Stalowej Woli – która będzie prezentowana w Stalowej Woli, przy Muzeum COP.

 

Szczegółowy zakres zamówienia:

a)      obróbka graficzna ok. 110 archiwalnych i współczesnych fotografii, skanów, dokumentów, itp.,

b)      wykonanie projektu koncepcyjnego szaty graficznej plansz ekspozycyjnych,

c)      skład graficzny na bazie projektu koncepcyjnego 30 plansz o wymiarach: 995 x 995 mm

d)      wykonanie korekty wg ustaleń z pracownikiem Muzeum,

e)      przygotowanie do druku plików produkcyjnych z przeznaczeniem na wydruki wielkoformatowe.

 

Planowany termin oddania materiałów do drukarni: niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Termin otwarcia wystawy plenerowej: 10 wrzesień 2023

 

2.     Treści merytoryczne (teksty do poszczególnych plansz) do zapoznania się zawiera Załącznik A.

 

3.     Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiały:

a)    opis merytoryczny wystawy wraz z koncepcją rozmieszczenia plansz ekspozycyjnych,

b)    materiał fotograficzny,

c)     materiał tekstowy, (teksty),

d)    materiał graficzny (logotypy).

 

4.     Zamawiający dostarczy Oferentowi komplet materiałów w dniu podpisania umowy.

5.     Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w kwestiach merytorycznych dotyczących projektu szaty graficznej oraz składu plansz ekspozycyjnych.

6.     Wykonawca zobowiązany jest do załączenia plików plansz ekspozycyjnych w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD w wysokiej rozdzielczości (typu TIFF lub PDF z przeznaczeniem na wydruki wielkoformatowe) oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

7.     Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu będącego Przedmiotem Umowy polegające na prawie do wykorzystania tego projektu.

8.     Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.

 

IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

 

b)         posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 usługi składu katalogów zbiorów /lub albumów /lub wydruków wielkoformatowych przeznaczonych do wystaw plenerowych.

 

Oferent powinien wypełnić Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem rodzaju przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia, dat wykonania oraz nazw Zamawiających (instytucje, firmy) dla których usługi zostały wykonane.

 

c)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

 

d)         znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 

2.     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

3.     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:

a)      Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – Formularz oferty będący jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego

b)      Wzór umowy, będący jednocześnie oświadczeniem, że w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.

c)      Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym Oferenta – zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji zapytania ofertowego.

 

VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany (niezmienny) termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.

 

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (pod rygorem nieważności) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

2.     Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2023 r. do godz. 10.00.

 

3.     Informacja o otwarciu ofert

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2023 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

2)    Otwarcie ofert ma charakter jawny.

4.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1)    Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

2)    Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

5.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

6.     Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

7.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII.    INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

 

Opis kryterium

Znaczenie

kryterium [%]

Opis metody przyznawania punktów

Cena za realizację całego przedmiotu zamówienia

60

Proporcje matematyczne wg wzoru:

CENA min /CENA OFERTY BADANEJ ´ 60 [pkt]

Przykładowa koncepcja graficzna min.

2 plansz wystawy plenerowej

40

OCENA KONCEPCJI SZATY GRAFICZNEJ dokonana przez 4 członków komisji oceniającej

40 [pkt] (wg proporcji)

 

Lp. 2. kryterium PRZYKŁADOWA KONCEPCJA GRAFICZNA 2 PLANSZ – 40%,

Zamawiający oceni załączoną do oferty propozycję koncepcji szaty graficznej minimum 2 plansz wystawy plenerowej przygotowaną przez Oferenta na podstawie załączonych do zapytania ofertowego tekstów i fotografii.

 

Oferent powinien przygotować własną koncepcję plansz w formacie PDF lub JPG.

 

Każdy z członków komisji oceniającej będzie mógł według własnej oceny przyznać od 1 do 10 pkt. każdej z ofert.

 

Zamawiający powoła na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego 4 członków komisji, która będzie oceniać dołączoną do oferty koncepcję.  

 

Liczba punktów dla każdej oferty obliczona będzie w ten sposób, że każdy członek komisji przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY od 1 do 10 punktów, a następnie liczba tych punktów zostanie do siebie dodana i podzielona przez liczbę członków komisji oceniającej dokonujących oceny (średnia ocen).

 

Jeżeli koncepcja otrzyma min. od 1 członka komisji oceniającej po 1 (słownie: jednym) punkcie, odpowiadającym ocenie „niedostatecznej”, Oferent zostanie wykluczony, a oferta odrzucona z uwagi na nie spełnienie wymogów Zamawiającego.

 

Punkty będą przyznawane wg następujących kategorii: 

9-10 pkt. (= max) dla oceny „doskonała”

7-8 pkt. dla oceny „bardzo dobra”

4-6 pkt. dla oceny „dostateczna”

2-3 pkt. dla oceny „wystarczająca, przeciętna”

1 punkt (= min.) dla oceny „niedostateczna”

 

2.    Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

3.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów, tzn. która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium nr II (koncepcja szaty graficznej 2 plansz wystawy plenerowej).

4.    Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja szaty graficznej będzie dla Wykonawcy obowiązująca.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

IX.       Informacje końcowe

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

2.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

3.    W przypadku, gdyby oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

4.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

6.    Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  

7.    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

8.    O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

9.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

X.         Załączniki

1.      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2.      Wzór umowy – Załącznik nr 2

3.      Doświadczenie zawodowe Oferenta – Załącznik nr 3

4.      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 4

5.      Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 5

6.      Załącznik A – materiał tekstowy i ilustracyjny (fotografie) na potrzeby wykonania koncepcji 2 plansz wystawy plenerowej

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-08-07
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-08-07 13:44:07
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-08-07 13:40:00
Liczba wyświetleń: 69
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-07 13:44:07 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj