Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-26/23 na zadanie pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego technicznego aranżacji wystawy czasowej pt.: STALOWE PAMIĄTKI - wystawa poświęcona historii Stalowej Woli z okazji rocznicy 85 – lecia powstania miasta

 

 

MR – AG – ZO – 312 – 26/23                                                                             Stalowa Wola, dnia 8.08.2023

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do udziału w otwartym zapytaniu ofertowym na usługę pn.:

 

Wykonanie projektu koncepcyjnego technicznego aranżacji wystawy czasowej pt.:

STALOWE PAMIĄTKI

- wystawa poświęcona historii Stalowej Woli z okazji rocznicy 85 – lecia powstania miasta

 

 

I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych:

Joanna Wójcik, e-mail: jwojcik@muzeum.stalowawola.pl

- w sprawach proceduralnych:

Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl

 

II.         TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm).

2.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3.     Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

4.     Niniejsze zamówienie ma charakter pracy twórczej, artystycznej, autorskiej. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty przez projektantów wystaw, architektów wnętrz, inżynierów.

5.     Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego technicznego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: STALOWE PAMIĄTKI - wystawa poświęcona historii Stalowej Woli z okazji rocznicy 85 – lecia powstania miasta.

 

2.     Wystawa będzie mieścić się w pomieszczeniach wystaw czasowych Muzeum COP, Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17, na parterze budynku (2 sale oraz korytarz).

 

3.     Powierzchnia łączna przeznaczona pod planowaną ekspozycję czasową wynosi ok. 182 m2 (słownie: sto dwadzieścia metrów kwadratowych).

 

4.     Przestrzeń: dwie sale wystawiennicze i korytarz (załącznik – rozplanowanie przestrzeni)

Sala przeszklona (powierzchnia ok. 100 m2)

Sala nr 2 (powierzchnia ok. 82 m2)

Korytarz (do wykorzystania ściany)

 

5.     Budżet realizacji wystawy (budowa przestrzeni ekspozycyjnych, gablot, produkcja wydruków wielkoformatowych) nie może przekroczyć 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

 

 

6.     Syntetyczny opis wystawy:

 

CEL WYSTAWY:

W 2023 r. Stalowa Wola, miasto będące jedną z najbardziej spektakularnych realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego obchodzi 85-lecie istnienia.  Choć budowa pierwszych bloków rozpoczęła się w 1937 r., za oficjalny początek Stalowej Woli uznaje się rok 1938. To właśnie wówczas osiedle powstające przy Zakładach Południowych oficjalnie otrzymało swoją nazwę (31 stycznia 1938 r.) Budowane w iście „copowskim” tempie domy mieszkalne, hotele i szkoły, otwierane sklepy, lokale gastronomiczne i usługowe, działające urzędy i przystanek kolejowy, a przede wszystkim zaludnienie osiedla wykształconą i wysoko wykwalifikowaną społecznością sprawiły, iż jeszcze przed wojną Stalowa Wola stała się faktycznie organizmem miejskim i  jednym z najważniejszych miast w regionie. Powstanie miasta zdeterminowała decyzja o budowie w regionie jednej z największych fabryk COP-u, czyli Zakładów Południowych, na których fundamentach wyrosła współczesna Huta Stalowa Wola, będąca bezpośrednim spadkobiercą przemysłowych tradycji ZP.

 

Ekspozycja „Stalowe pamiątki” zaprezentuje najciekawsze eksponaty związane z historią miasta i Huty   pochodzące ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz kolekcji prywatnych. Na wystawie pojawią się obiekty przestrzenne (w tym nieznaczna ilość eksponatów o większych gabarytach-meble), fotografie oraz archiwalia, z których część zaprezentowana zostanie w oryginale, część w formie wydruków jako element aranżacji.

 

Szczegółowy wykaz eksponatów zawiera Załącznik A2.

 

Głównym wątkiem narracyjnym przygotowywanej ekspozycji jest prezentacja historii Stalowej Woli i Zakładów Południowych (późniejsza HSW) pokazana przez pryzmat społecznych, architektonicznych i przemysłowych przemian, jakim miasto przeszło na przestrzeni ostatnich 85. lat oraz pamiątek (eksponatów), które zachowały się po kluczowych dla dziejach miasta okresach (międzywojnie, czasy II WŚ, PRL, okres przemian ustrojowych, współczesność). W oparciu o prezentowane zabytki, w czterech głównych strefach wystawy poruszone zostaną zagadnienia związane z:

 

Ø  Najważniejszymi wydarzeniami w historii miasta

Ø  Rozwojem miasta (budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej)

Ø  Życiem społeczno-kulturalnym (szkolnictwo, kultura, sport, religia, handel etc.)

 

ŚRODKI WYRAZU I ODDZIAŁYWANIA PLANOWANE DO ZREALIZOWANIA NA WYSTAWIE CZASOWEJ:

elementy scenograficzne prezentujące wnętrza, zarysy postaci lub figury (manekiny) w strojach z epoki, eksponaty, zdjęcia (prezentowane w oryginale i wydruki wielkoformatowe), obrazy na ścianach, światło, cień, kolory

 

PODZIAŁ WYSTAWY CZASOWEJ NA STREFY TEMATYCZNE:

Przewidziane zostały 4 główne strefy tematyczne, łącznik wprowadzający do wystawy i łącznik tematyczny (korytarz) stanowiący przejście między dwiema odległymi od siebie salami wystawienniczymi. Każda ze stref posiada swa odrębną nazwę dotycząca opowiadanego w niej wątku chronologicznego. Kolejność stref została zaprojektowana chronologicznie i problemowo, co pozwoli na odrębne ich zwiedzanie bez konieczności odwiedzania innych.

Tytuły i kolejność stref:

 

1.     korytarz wprowadzający

2.     1937-1939

3.     1939-1945

4.     Korytarz - łącznik między salami wystawienniczymi

5.     1945-1988

6.     1988-czasy współczesne

 

Ø  Każda strefa powinna wyróżniać się odrębną kolorystyką i klimatem oddziałującym na widza

Ø  Wystawa nie będzie przeładowana treściami (informacje o najważniejszych zagadnieniach związanych z daną strefa pojawia się w formie kalendarium)

Ø  Ze względu na ograniczoną ilość tekstu na wystawie, w każdej strefie powinien pojawić się materiał informacyjny w formie ulotki, afisza, strony z gazety etc,, który widz będzie mógł ze sobą zabrać jako pamiątkę z wystawy. Druki powinny być stylistycznie spójne z daną strefą/okresem np. druk w strefie przedwojennej stylizowany na stronę z Ilustrowanego Kuryera Codziennego

 

OPIS TECHNICZNY WYSTAWY (założenia Zamawiającego):

Ø  Należy zaprojektować wolnostojące ścianki odgradzające przestrzenie wystawy dzieląc ją na poszczególne części (moduły). Lokalizację ścianek przedstawiono schematycznie linią czarną na rzucie sal nr 20 i 30 (Rys. pn.: ROZPLANOWANIE PRZESTRZENI.

Ø  Ścianki oddzielające poszczególne strefy wystawy będące elementami aranżacyjnymi rozgraniczającymi przestrzeń i nośnikami informacji, ścianki mogą być wykonane z płyt OSB

Ø  Gabloty wolnostojące w formie blatów, na których będą prezentowane zarówno obiekty płaskie jak i drobne obiekty przestrzenne zabezpieczone nakładkami/gablotami z pleksy. Blaty do eksponowania zabytków powinny być rozmieszczone wzdłuż ścian. W każdej przestrzeni (w jednym wyznaczonym rogu) powinna być ulokowana przestrzeń do eksponowania zabytków wielkogabarytowych (np. meble).

Ø  Dopuszczalne jest wykorzystanie gablot będących na stanie Muzeum.

Ø  Zamawiający dopuszcza zakup gotowych systemowych gablot i ścianek muzealnych np.:

https://omegasystem.pl/scianki-muzealne/

https://omegasystem.pl/gabloty-muzealne/

Ø  Wydruki wielkoformatowe w formie tapet naklejanych na ścianach lub podwieszanych rolet

Ø  Odrębna kolorystyka, scenografia i środki wyrazu poszczególnych stref

Ø  W gablotach do prezentacji eksponatów, w tle mogą zostać umieszczone odpowiednio dopasowane zdjęcia

 

TEKSTY NA WYSTAWIE:

Ø  Kalendarium (Polska, COP, Stalowa Wola) dla każdej strefy

Ø  Podpisy do eksponatów (indywidualne lub zbiorcze)

 

OPISY STREF:

1.     korytarz wprowadzający: część wystawy utrzymana w zielonej kolorystyce, pokazująca obszar, na którym wkrótce powstanie nowoczesne miasto i zakład przemysłowy: w tle archiwalne fotografie Pława – wsi, na gruntach której wybudowano Stalowa Wolę, sosny, piaszczysty teren, robotnicy rozpoczynający prace budowlane etc., eksponaty: łopaty i taczki. Na ściance poprzedzającej pierwszą strefę wystawy – kalendarium: najważniejsze wydarzenia w Polsce z końca lat 30., najważniejsze wydarzenia związane z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego, w ramach którego powstały: Stalowa Wola i ZP

2.     1937-1939: pierwsza strefa wystawy w jasnej kolorystyce, nawiązującej do stylistyki w jakiej utrzymana była architektura Stalowej Woli (modernizm z elementami art déco); aranżacja powinna podkreślać nowoczesność powstającego miasta i dynamikę jego rozwoju. Wstępem do strefy będzie kalendarium prezentujące hasłowo najważniejsze stalowowolskie wydarzenia z lat 1937-1939. W strefie, za pośrednictwem wybranych eksponatów pojawią się zagadnienia związane  z początkami miasta: budowa i produkcja Zakładów Południowych, uroczystości związane z otwarciem zakładów, budowa miasta, architektura i wystrój wnętrz, życie społeczne (szkolnictwo, kościół, kultura, handel, sport etc.), mieszkańcy, kluczowe postaci dla rozwoju Stalowej Woli. W oknach – wyklejki przygotowane na bazie archiwalnych fotografii pokazujące miasto i zakłady na trzech etapach: początek budowy, w trakcie i efekt końcowy. W strefie powinno znaleźć się miejsce dla eksponatów wielkogabarytowych (meble), które nie będzie ograniczało komunikacji z kolejną strefą.

3.     1939-1944: okres wojenno-okupacyjny, strefa utrzymana w kolorystyce sepii, brązu i czerni. Zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z przygotowaniami Stalowej Woli do wojny, obecność okupanta w Zakładach Południowych i mieście, zmiana nazw ulic, życie codzienne mieszkańców w czasach okupacji, aresztowania, egzekucje, działalność konspiracyjna, tajne nauczanie, grabież ZP i opuszczenie Stalowej Woli przez Niemców, wkroczenie Rosjan etc. Wstępem do strefy będzie kalendarium: najważniejsze wydarzenia w kraju, COPie i Stalowej Woli. W oknach pojawią się wyklejki na bazie archiwalnych fotografii pokazujące obecność Niemców w mieście i działalność polskiej konspiracji.

4.     Korytarz – strefa łącząca sale ekspozycyjne, w której nie przewidziano eksponatów. W korytarzu zaakcentowany zostanie okres przejściowy związany z zakończeniem obecności Niemców w Stalowej Woli oraz wkroczeniem i działalnością Rosjan. Pokazana zostanie nowa rzeczywistość w jakiej znaleźli się mieszkańcy miasta, zaakcentowane zagadnienie, czy wkroczenie Rosjan było wyzwoleniem, czy kolejną okupacją; prace związane z ponownym uruchomieniem Zakładów Południowych, które nastąpiło w styczniu 1945 r. Ten okres w historii Stalowej Woli zostanie zaprezentowany na tle wydarzeń ogólnokrajowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przedwojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego (kalendarium). Materiał ikonograficzny zaprezentowany zostanie na wielkoformatowych, piankowych planszach. Strefa korytarza i wydruków utrzymana w kolorach ciemnej szarości.

5.     1945-1988: okres PRL. W strefie pokazany zostanie nowy, trudny i pełen wyzwań okres dla Stalowej Woli, której władze i mieszkańcy podjęli starania by ponownie uruchomić, ogołocone przez Niemców ze sprzętu zakłady Południowe oraz nadać Stalowej Woli formalny status miasta. Zaprezentowane zostaną wydarzenia, które doprowadziły do przekształcenia się Zakładów Południowych w Kombinat Przemysłowy HSW - lidera produkcji maszyn budowlanych oraz rozwój miasta, które urosło do rangi jednego z najważniejszych ośrodków w regionie. Strefa utrzymana w kolorach szarości.

6.     1988-czasy współczesne: Ostatnia strefa rozpoczyna się od stalowowolskiego zrywu wolnościowego jakim były strajki solidarnościowe. Stalowa Wola pokazana zostanie jako miasto będące istotnym punktem oporu na polskiej mapie wolnościowej. Ten fragment ekspozycji utrzymany w biało-czerwonych barwach będzie wprowadzeniem do współczesnej historii miasta i Huty – przejściem do nowej rzeczywistości, w której przyszło mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Pokaże jak na przestrzeni lat zmieniło się miasto, stając się nowoczesnym i prężnie rozwijającym się ośrodkiem, oraz podkreśli znaczenie HSW jako jednej z kluczowych firm produkujących sprzęt dla polskiego wojska. Ostatni fragment ekspozycji utrzymany zostanie w nowoczesnej stylistyce, wielokolorowa scenografia podkreśli zaś kontrast z PRL-owską szarzyzną.

Środki wyrazu: eksponaty (oryginały i kopie), zdjęcia wielkoformatowe (Panorama Stalowej Woli nocą), kalendarium prezentujące najważniejsze wydarzenia w historii miasta, sylwetki ludzi (manekin w stroju żołnierza na tle modeli wojskowych produktów HSW), tabliczki ze zmienionymi nazwami ulic.

 

 

7.     Szczegółowy zakres usługi:

 

A.   Opracowanie projektu koncepcyjnego rozwiązań wystawienniczych i scenograficznych wystawy, w szczególności zawierającego:

Ø koncepcję plastyczną aranżacji wystawy w oparciu o scenariusz wystawy (Załącznik A.1), wykaz eksponatów (Załącznik A.2), fotografie archiwalne (Załącznik A.3), oraz plan architektoniczny sal ekspozycyjnych w Muzeum COP wg Załącznika A4, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania będących w posiadaniu Muzeum ekspozytorów/gablot wg Załącznika A.5

Ø wizualizację plastyczną w wersji elektronicznej,

 

B.   Wykonanie projektu technicznego - wykonawczego aranżacji ekspozycji. Projekt aranżacji ekspozycji musi w szczególności zawierać:

Ø opracowania rysunkowe i opisowe rozwiązań przestrzennych, plastycznych oraz technicznych dotyczących wykonania poszczególnych elementów aranżacji wystawy,

Ø projekt aranżacji ścian, podłóg, wydruków, fototapet

Ø wytyczne dotyczące oświetlenia eksponatów w oparciu o istniejące i/lub nowe elementy (oprawy, listwy LED-owe, halogeny, itp.),

Ø wytyczne dotyczące wykorzystania technologii multimedialnych np.: muzyka, dźwięk, film, itp.,

Ø wykaz materiałów niezbędnych do realizacji aranżacji wraz z kosztorysem,

Ø wykaz sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji aranżacji wystawy

Ø wykonanie szacunkowego kosztorysu budowy aranżacji wystawy,

Ø dostarczenie zaakceptowanego projektu w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

 

C.   Projekt elementów graficznych wchodzących w skład ekspozycji – bez kosztów produkcji

Ø skład graficzny oraz przygotowanie do druku plików fototapet, plansz informacyjnych, podpisów, itp.),

 

D.   Projekt graficzny i skład materiałów promocyjnych i edukacyjnych:

Ø skład graficzny oraz przygotowanie plików produkcyjnych: plakatu, zaproszenia

 

E.   Nadzór autorski

Ø Zamawiający przewiduje minimum 1 dniowy nadzór autorski podczas montażu wystawy w terminie ok. 22.09.2023.

Ø Wykonawca powinien zapewnić możliwość stałych konsultacji z Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz pracownikiem merytorycznym Muzeum COP w kwestiach dotyczących aranżacji wystawy.

 

8.     Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum COP, w których będzie budowana wystawa oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

9.     Wykonawca musi uwzględniać polecenia lub sugestie Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w kwestii zastosowania rozwiązań, mających wpływ na oczekiwany i ostateczny efekt ekspozycji.

10.  Specyfika działalności Muzeum sprawia, że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu przy bezwzględnym zachowaniu ustalonego terminu. Wymaga się zatem dyspozycyjności Wykonawcy i dysponowanie pracownikami w liczbie zapewniającej wykonywanie koniecznych prac niejednokrotnie w godzinach wieczornych.

11.  W dniu podpisania umowy Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przekaże Wykonawcy zaktualizowany scenariusz merytoryczny wystawy z ostatecznym wykazem eksponatów.

12.  Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z realizacją przedmiotu umowy.

13.  Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za poniesione straty materialne powstałe na skutek zaniedbań i błędów projektu koncepcyjnego wystawy w wyniku narażenia eksponatów na uszkodzenie lub zniszczenie.

 

IV.        INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania wiedzy i doświadczenia

ü O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 koncepcje oraz projekty wykonawcze aranżacji wystaw o powierzchni min. 100 m2, które zostały zrealizowane (wybudowane) w muzeach polskich z załączeniem dowodów określających, że usługi zostały zrealizowane w sposób należyty i prawidłowo ukończone (np.: referencje, protokoły odbioru), wg załącznika nr 3 (Doświadczenie zawodowe wykonawcy).

b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

ü O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:

a)         Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

b)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,

c)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia wraz z załączeniem dowodów określających, czy wykazane usługi zostały wykonane w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np.: referencje, protokoły odbioru).

 

VI.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.     Wymagany termin wykonania końcowego projektu koncepcyjnego wystawy:

5 dni od dnia podpisania umowy.

2.     Wymagany termin wykonania projektu technicznego - wykonawczego wystawy na bazie zaakceptowanej koncepcji: 10 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego.

3.     Wymagany termin nadzoru autorskiego: min. jeden dzień w terminie ustalonym z Zamawiającym.

 

VII.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Dokumenty składające się na ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo – pod rygorem odrzucenia.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentów w formacie PDF.

   

2.     Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2023 r. do godz. 13.00

 

3.     Informacja o otwarciu ofert

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2023 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego.

2)    Otwarcie ofert ma charakter jawny.

4.     Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

5.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w szczególności w sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

6.     Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz WSTĘPNĄ KONCEPCJĘ

(opis + wizualizacja 2D, 3D zaaranżowanej przestrzeni ekspozycyjnej).

7.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII.     INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

 

Lp.

Nazwa

Kryterium

Opis 

kryterium

Waga

Kryterium (%)

Maksymalna ilość punktów obliczona  wg wzoru

1.

Cena

Cena oferty brutto

60

Najniższa cena z ofert / cena oferty badanej) x waga x 60

2.

Ocena wstępnej koncepcji aranżacji wystawy

Punktacja uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji

40

Suma punktów oferty badanej/ najwyższa suma punktów za

kryterium z badanych ofert  x waga x 40

RAZEM

100

 

Sposób dokonywania oceny.: kryterium I: CENA - 60%

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.

Maksymalnie można uzyskać za kryterium cena 60 punktów.

 

Sposób dokonywania oceny.: Kryterium II: OCENA WSTĘPNEJ KONCEPCJI WYSTAWY

(OPIS, WIZUALIZACJA 2D, 3D) - 40%

W celu opracowania wstępnej koncepcji należy wykorzystać:

a)    Scenariusz wystawy wraz z wykazem eksponatów oraz przykładowe fotografie (Załącznik A3 do zapytania ofertowego)

b)    Rzuty architektoniczne Sal.

 

W ramach niniejszego kryterium pod uwagę będą brane następujące elementy, które będą oceniane wg tzw. „małych punktów” w 2 podkategoriach:

 

a)      atrakcyjność przestrzeni ekspozycyjnych, czytelność odbioru wystawy, stworzenie nastroju, klimatu wystawy

punktacja 1-20 pkt.

16-20 pkt. (= max) dla oceny „doskonała”

11-15 pkt. dla oceny „bardzo dobra”

6-10 pkt. dla oceny „dostateczna”

2-5 pkt. dla oceny „wystarczająca, przeciętna”

1 punkt (= min.) dla oceny „niedostateczna”

 

b)      spójność rozwiązań projektowych, sposób wkomponowania eksponatów w przestrzeń wystawienniczą, umiejętność wykorzystania nowoczesnych form przekazu (film, prezentacja, muzyka, itp.), sposób wykorzystania przestrzeni ekspozycyjnej, tworzenie nastrojowości wystawy, np.: gra światłem, symboliką, itp).

punktacja 1-20 pkt.

16-20 pkt. (= max) dla oceny „doskonała”

11-15 pkt. dla oceny „bardzo dobra”

6-10 pkt. dla oceny „dostateczna”

2-5 pkt. dla oceny „wystarczająca, przeciętna”

1      punkt (= min.) dla oceny „niedostateczna”

 

2.    Suma punktów dla każdej oferty obliczona będzie w ten sposób, że każdy członek komisji oceniającej (minimum 3 pracowników Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli) lub osoba powołana do funkcji „biegłego specjalisty” przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY od 1 do 20 punktów dla każdego z powyższych podkryteriów, a następnie liczby tych punktów zostaną do siebie dodane i podzielone przez liczbę członków komisji dokonujących oceny (średnia ocen). Punktacja za kryterium zostanie wyliczona według wzoru podanego w tabeli.

3.    Jeżeli koncepcja otrzyma od minimum 1 członka komisji oceniającej po 1 (słownie: jednym) punkcie, odpowiadającym ocenie „niedostatecznej”, Oferent zostanie wykluczony, a oferta odrzucona z uwagi na nie spełnienie wymogów Zamawiającego.

4.    Na formularzu oferty należy podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

5.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.

6.    Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

7.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

8.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

IX.        INFORMACJE KOŃCOWE

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów.

2.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

3.    W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

4.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

6.    Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  

7.    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

8.    O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

9.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.         Załączniki

1.      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2.      Wzór umowy – Załącznik nr 2

3.      Doświadczenie zawodowe Oferenta – Załącznik nr 3

4.      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 4

 

Rzuty architektoniczne Sal, fotografie Sal – Załącznik A

 

Scenariusz wystawy – Załącznik A.1

Wykaz eksponatów – Załącznik A.2

Przykładowe Fotografie archiwalne – Załącznik A.3

Wykaz posiadanych w Muzeum gablot – Załącznik A.4

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-08-08
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-08-08 16:06:20
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-08-08 16:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-08-11 10:48:50
Liczba wyświetleń: 94
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-11 10:48:50 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-08-09 14:49:34 Zmieniono tytuł dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-08-09 10:06:53 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-08-08 16:06:20 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-08-08 16:03:18 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj