Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-27/23 na zad. pn.: Wydruk plansz wielkoformatowych na potrzeby organizacji wystawy plenerowej „POTĘGA STALOWEJ WOLI”

MR – AG – ZO – 312 – 27/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 24.08.2023

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Wydruk plansz wielkoformatowych na potrzeby organizacji wystawy plenerowej  

„POTĘGA STALOWEJ WOLI”

 

I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

2.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4.     Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

III.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest wydruk na wymiar naklejek wielkoformatowych a następnie naklejenie ich na należące do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 12 szt. formatek ze spienionego PCV 3 mm oraz dostarczonych przez Wykonawcę 18 szt. formatek PCV 3 mm, zgodnie z następującymi wytycznymi:

 

Ø  odbiór z Muzeum C.O.P. (Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17) 12 szt. formatek ze spienionego PCV 3 mm.

Ø  dostarczenie 18 szt. formatek ze spienionego PCV 3 mm.

Ø  wykonanie wydruków wielkoformatowych (naklejek) dla 30 szt. formatek na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej z klejem o grubości bez podkładu 100 mikronów np. PCV ORAJET lub równoważnej o nie gorszych parametrach, druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt paskowania)

Ø  Wymiary naklejek zgodnie z wymiarami formatek:

99,5 cm x 99,5 cm - 30 szt.

Ø  Naklejenie wydruków na łącznie 30 formatkach ze spienionego PCV 3 mm

Ø  Dostarczenie wydruków do Muzeum C.O.P.

Ø  Termin wykonania: 10 dni od dnia przekazania plików.

 

2.   Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 6 – miesięcznej gwarancji na wydruki.

3.   Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania wiedzy i doświadczenia

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu wydruków wielkoformatowych na potrzeby 2 różnych wystaw organizowanych przez muzea lub galerie sztuki lub inne instytucje kultury (w tym także wystaw plenerowych).

 

Oferent wypełnia załącznik do specyfikacji pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem tytułów zrealizowanych samodzielnie wystaw plenerowych, wartości zamówień oraz dat ich wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent może załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, itp. 

b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie w realizacji wydruków wielkoformatowych,  stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

 

2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,

b)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia.

 

VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia przekazania plików drukarskich.

Zamawiający planuje przekazanie materiałów bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy.

           

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (pod rygorem nieważności) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

2.     Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2023 r. do godz. 10.00.

 

3.     Informacja o otwarciu ofert

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2023 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

2)    Otwarcie ofert ma charakter jawny.

4.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1)    Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

2)    Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

5.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

6.     Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

7.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII.    INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100 %.  

2.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.

3.    Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: koszty przygotowawcze, porządkowe, robociznę, koszty transportu, zakupu materiałów oraz wszelkie inne koszty nie wymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.

4.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

IX.       INFORMACJE KOŃCOWE

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

2.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

3.    W przypadku, gdyby oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

4.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

6.    Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  

7.    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

8.    O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

9.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

X.         ZAŁĄCZNIKI

1.             Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2.             Wzór umowy – Załącznik nr 2

3.             Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3

4.             Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 4

5.             Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-08-24
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-08-24 14:23:07
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-08-14 15:00:00
Liczba wyświetleń: 54
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-24 14:23:07 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj