Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-28/23 na zad. pn.: Dostawa profesjonalnych ścianek muzealnych wykonanych na podstawie projektu aranżacji wystawy czasowej pt.: STALOWE PAMIĄTKI

MR–AG–ZO–312–28/23                                                                                     Stalowa Wola, dnia 25.08.2023

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Dostawa profesjonalnych ścianek muzealnych wykonanych na podstawie projektu aranżacji wystawy czasowej pt.: STALOWE PAMIĄTKI

- wystawa poświęcona historii Stalowej Woli z okazji rocznicy 85 – lecia powstania miasta

 

I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych jest:

Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach technicznych jest:

Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeu.stalowawola.pl

 

II.         TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE OGÓLNE

1.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm).

2.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4.     Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5.     Nazwy i kod robót wiodących wg CPV:

39154000-6            Sprzęt wystawowy

39150000-8            Różne meble i wyposażenie

 

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych, systemowych (modułowych) ścianek muzealnych wykonanych na podstawie projektu aranżacji wystawy czasowej pt.: Stalowe Pamiątki, zgodnie z poniższymi wymaganiami i zakresem:

 

Ø  Ściany z możliwością wielokrotnego montowania i demontowania

Ø  układ ścianek z możliwością dostosowywania do zmieniających się kolejnych wystaw czy ekspozycji

Ø  system ścianek z możliwością używania do ekspozycji obrazów w ramach i antyram oraz innych przedmiotów, wieszanych za pomocą ruchomych uchwytów z linkami wyposażonymi w odpowiednie mocowania

Ø  ściany z możliwością wielkokrotnego przemalowywania

Ø  konstrukcja nośna wykonana z profili aluminiowych z wpustem – szyną do mocowania uchwytów i oświetlenia oraz prowadzenia przewodów elektrycznych lub niskoprądowych np. audio

Ø  ścianka wypełniona lekkim materiałem, który zapewnia sztywność

Ø  płaszczyzna zewnętrzna ścian wykonana z płyty MDF w kolorze białym

Ø  zewnętrzna część wykonana z płyty umożliwiającej wykończenie jej powierzchni przy użyciu różnych

Ø  technik stosowanych przy wykończeniu wnętrz np.: tapetowanie, malowanie, naklejanie wydruków wielkoformatowych czy plotowanych

Ø  panele ścian z możliwością dowolnego łączenia za pomocą łączników pod kątem lub w linii prostej

Ø  ściany z możliwością samodzielnego stania gdy łączone są w stabilne układy zamknięte, wieloboki

Ø  ściany wyposażone są w stopy umożliwiające ich poziomowanie

Ø  ramy ścianek, nóżki poziomujące, maskownice, słupki oraz górny profil do mocowania systemu linkowego - malowane na kolor czarny RAL 9005

Ø  do każdej ścianki dołączony górny profil do mocowania systemu linkowego

 

2.     Zestawienie modułów ścianek.

 

Lp.

Wymiar ścianki: Szerokość (S) x Wysokość (H)

Ilość

1

120 cm x 250 cm

11 szt.

2

40 cm x 250 cm

2 szt.

3

170 cm x 250 cm

1 szt.

4

słupy

4 szt.

5

maskownica

3 szt.

 

3.     Szczegółowy zakres oraz kształt ścianek zawierają rysunki (rzuty) autorstwa ASC Studio projektowania wnętrz Anna Skołożyńska-Cieciera, stanowiące Załącznik pn.: RYS 1, RYS 2, RYS 3, RYS 4.

4.     Miejsce dostawy: Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17.

5.     Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

6.     Zamawiający wymaga, by Wykonawca zadania udzielił min. 24 – miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.

7.     Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy pochodzenie urządzeń należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typu i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca na etapie składania oferty, musi przedłożyć dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (udowodnienie technicznej, funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego). Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty.

8.     W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się szczegółowo z dokumentami zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

9.     W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem CE.

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia części lub całego postępowania, na każdym etapie, bez podania przyczyny.

11.  Przygotowując ofertę, Oferent powinien skalkulować wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania dostawy.

12.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

 

IV.        INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

 

Ø  o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 dostawy modułowych ścianek muzealnych o wartości min. 20.000,00 zł brutto każda dostawa (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).

 

2.     Doświadczenie Oferenta musi być podparte referencjami, protokołami odbioru lub innymi dokumentami poświadczającymi należyte wykonania zamówienia.

3.     Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.     Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.     W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

6.     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

7.     Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8.     Termin związania ofertą wynosi 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji zapytania ofertowego.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

1.      Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz parafowany wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.

2.      Wykaz dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3.      Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

4.      Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

 

VI.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompletnej usługi w terminie: do 30 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający planuje podpisanie umowy niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

 

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Dokumenty składające się na ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo – pod rygorem odrzucenia.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentów w formacie PDF.

   

2.     Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2023 r. do godz. 12.00

 

3.     Informacja o otwarciu ofert

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2023 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

2)    Otwarcie ofert ma charakter jawny.

4.     Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

5.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w szczególności w sytuacji, gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII.     OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.    Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.

2.    W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.

 

IX.        INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny ofert: CENA 100%.

2.    Opis metody przyznawania punktów:

wg wzoru: CENA min / CENA oferty badanej ´ 100, gdzie:

CENA - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty

CENA min - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu

3.    Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.

4.    Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia,

5.    Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.

6.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

7.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.    Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: koszty przygotowawcze, porządkowe, robociznę, koszty transportu, zakupu materiałów oraz wszelkie inne koszty nie wymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.

 

X.         INFORMACJE KOŃCOWE

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

2.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

3.    W przypadku, gdyby oferty zawierały cenę wyższą niż kwota, jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

4.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

6.    Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  

7.    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

8.    O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

9.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

 

 

XI.        Załączniki

1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Wzór umowy – załącznik nr 2

3.      Doświadczenie Oferenta – załącznik nr 3

4.      Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4

5.      Rysunki projektu aranżacji wystawy RYS 1, RYS 2, RYS 3, RYS 4.

 

 

 

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-08-25
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-08-25 14:40:47
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-08-25 14:30:00
Liczba wyświetleń: 66
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-25 14:40:47 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj