Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-4/23 na zad. pn.: Dostawa i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

MR–AG–ZO–312–4/23                                                                                      Stalowa Wola, dnia 21.02.2023

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

 

Dostawa i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych na potrzeby

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

 

UWAGA!

W dniu 22.02.2023 r. zmodyfikowano zakres zamówienia.

 

 

 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych jest:

Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach technicznych jest:

Janusz Gajda, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
  2. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
  3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
  4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż zewnętrznego podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej z poręczami ze stali nierdzewnej, pozwalającej na pokonanie 2 schodków wzdłuż elewacji budynku Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17, w pobliżu wejścia głównego.
  2. Pochylnię dla niepełnosprawnych należy wykonać zgodnie z następującymi wymaganiami:

 

 • podesty z blach perforowanych lub krat pomostowych, do użytku całorocznego,
 • materiał konstrukcji i poręczy: stal nierdzewna,
 • materiał blach perforowanych lub krat pomostowych: stal ocynkowana lub stal nierdzewna,
 • wymiary zgodnie z przepisami, wg poglądowego rysunku,
 • szerokość płaszczyzny ruchu pochylni zgodna z przepisami, ok. 120 cm,
 • szerokość pomiędzy poręczami zgodna z przepisami, ok. 100 – 110cm,
 • kąt nachylenia – zgodna z przepisami, w zależności od różnicy poziomów 6% do 15%,
 • poręcze powinny znajdować zgodnie z przepisami  na wysokości ok. 700 i 900 cm (dla osób poruszających się na wózkach oraz osób starszych) i kończyć się min. 30 cm za progami podjazdowymi.
 • należy uwzględnić dostęp do studzienki kanalizacyjnej.
 • wymagana gwarancja min. 24 m-ce.
 • szczegółowe wymiary podjazdu i schodów zawiera załącznik do zapytania – rysunek zmodyfikowany 22.02.2023.

 

Informacje dotyczące montażu:

 

 • Zamawiający nie dopuszcza kotwienia konstrukcji podestu na stopniu granitowym, możliwe jest jedynie oparcie o stopień (nóżka ze stali nierdzewnej)
 • Zamawiający dopuszcza kotwienie jedynie w płytkach chodnikowych.

 

  1. Zdjęcia miejsca montażu pochylni wzdłuż elewacji budynku Muzeum COP. 
  2. Przed rozpoczęciem prac należy zrobić pomiary na miejscu i w razie konieczności wykonać rysunki warsztatowe, a następnie przedstawić je do zatwierdzenia przedstawicielowi Muzeum.
  3. Miejsce montażu: Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17.
  4. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
  5. Usługę należy wykonać przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług.
  6. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zadania udzielił min. 24 – miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.
  7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy pochodzenie urządzeń należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca na etapie składania oferty, musi przedłożyć dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (udowodnienie technicznej, funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego). Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty.
  8. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się szczegółowo z dokumentami zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
  9. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
  10. Przygotowując wycenę, Oferent powinien skalkulować koszt dojazdu, transportu własnego sprzętu, przeniesienia praw autorskich oraz wszystkich innych kosztów, które poniesie w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
  11. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

 

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

 

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

 

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 zewnętrzne podjazdy dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej, z poręczami ze stali nierdzewnej, które zostały wykonane przy budynkach użyteczności publicznej.

 

Zgodnie z par. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 ze zm.) przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji.

 

  1. Doświadczenie Oferenta musi być podparte referencjami, protokołami odbioru lub poświadczeniami wystawionymi przez Zamawiających lub innymi dokumentami, z których wynika należyte wykonanie zamówienia.
  2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
  5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
  6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz parafowany wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.
 2. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 5. Opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
 1. pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.
 2. elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

 

 1. Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2023 r. do godz. 12.00

 

 1. Informacja o otwarciu ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2023 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert ma charakter jawny.
 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.
 1. INFORMACJE O KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Na formularzu oferty należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w zapytaniu ofertowym.
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA 100%.
 4. Przy wyborze i ocenie ofert uznanych za ważne i złożone przez Wykonawców uznanych za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Zasady oceny kryterium „Cena ofertowa” [C]: cena ofertowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona przy zastosowaniu następującego wzoru:

 

C =  x 100

 

 1. OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w nieprawidłowy sposób tj. nie została złożona w wyznaczony sposób;
 2. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
 3. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
 4. jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;
 1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i został z tego tytułu wykluczony;
 2. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych i udzielenia zamówień uzupełniających.
 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów.
  2. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
  3. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
  4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  5. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
  6. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
  7. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
  2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
  3. Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
  4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 4
  5. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-02-21
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-02-21 10:05:23
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-02-21 08:55:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-03-10 10:17:58
Liczba wyświetleń: 91
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-10 10:17:58 Zmieniono miejsce podpięcia w menu Administrator BIP Szukaj
2023-03-09 18:50:17 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-09 18:50:17 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-02-22 13:26:56 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-02-22 13:26:39 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-02-22 13:26:39 Zmieniono miejsce podpięcia w menu Administrator BIP Szukaj
2023-02-22 13:26:39 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-02-22 13:24:26 Usunięto plik Administrator BIP Szukaj
2023-02-22 13:24:15 Usunięto plik Administrator BIP Szukaj
2023-02-22 13:15:04 Usunięto plik Administrator BIP Szukaj
2023-02-21 10:05:23 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-02-21 10:04:58 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2023-02-21 10:04:58 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj