Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-5/23 na zad. pn.: Wydruk i przyklejanie plansz wielkoformatowych na potrzeby aranżacji holu wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

 

MR – AG – ZO – 312 – 5/23                                                                              Stalowa Wola, dnia 21.02.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Wydruk i przyklejanie plansz wielkoformatowych na potrzeby aranżacji holu wystawy stałej

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

 

 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
  2. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
  3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
  4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli 10 szt. plansz wydruków wielkoformatowych – fototapet, oraz naklejanie 3 plansz na udostępnione płyty spienionego PCV, zgodnie z następującymi wymaganiami:

 

  1. Wydruk jednostronny, druk w technice ink-jet (ekosolvent) na papierze 140 g typu deco lub smooth APEX PREMIUM papier Latexowy (lub równoważny o nie gorszych parametrach użytkowych i estetycznych) matowy, bez połysku),

lub na gładkiej tapecie celulozowo-flizelinowej typu Neschen Performance Wallpaper Smooth (lub równoważnej o nie gorszych parametrach użytkowych i estetycznych) gramatura ok. 190 g/m2, grubość ok. 320 µm, matowa i gładka powierzchnia, odporna na pęknięcia i zarysowania, trudnopalna.

 

Fototapety będą naklejane na mokro na ścianki wykonane z płyty wiórowej lub płyt MDF pomalowanych farbą lateksową, matową.

 

Druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt paskowania).

 

Wymiary i ilości fototapet:

Lp.

Nazwa pliku

Treść planszy

Wymiar

[cm]

Powierzchnia [m2]

1

COP plansza _01 _DRUK

 

Mapa COP

169 x 203

3,43

2

COP plansza _02 _DRUK

 

Budowa elektrowni w Stalowej Woli

283 x 203

5,74

3

COP plansza _03 _DRUK

 

Budowa zapory wodnej na Dunajcu w Rożnowie

283 x 203

5,74

4

COP plansza _04 _DRUK

 

Wyładunek podkładów kolejowych na bocznicy Zakładów Południowych w Stalowej Woli

283 x 203

5,74

5

COP plansza _05 _DRUK

 

Budowa Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach

283 x 203

5,74

6

COP plansza _06 _DRUK

 

Budowa Fabryki Porcelany „Boguchwała

 

283 x 203

5,74

7

COP plansza _07 _DRUK

 

Fabryka Celulozy w Niedomicach

283 x 203

5,74

8

COP plansza _08 _DRUK

 

Budowa elektrowni w Stalowej Woli

283 x 203

5,74

9

COP plansza _09 _DRUK

 

Plakat: „Wielki Zryw Narodu Polskiego. 15-letni plan rozbudowy Polski”

 

78 x 203

1,58

10

COP plansza _10 _DRUK

 

 1. Budowa oczyszczalnika przy Zakładach Południowych w Stalowej Woli,
 2. Wyrąb lasu pod drogę dojazdową na teren budowy Zakładów Południowych w Stalowej Woli,
 3. Szkic sytuacyjny terenów gromady Pławo i miasta Stalowa Wola, z zaznaczeniem Zakładów Południowych, elektrowni i planowanej huty aluminium

293 x 223

6,53

Łączna powierzchnia ze spadami:

51,72 m2

 

 

  1. Wydruk na folii matowej naklejanej na 3 tablice ze spienionego PCV 3 mm o wymiarach 70 cm x 194 cm. Wydruk na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej kalandrowanej z klejem o grubości bez podkładu 100 mikronów np. PCV ORAJET lub równoważnej o nie gorszych parametrach, druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt paskowania).

 

Naklejanie na tablicach udostępnionych Wykonawcy w Muzeum COP: 0,7x1,94=1,35 x 3 szt. 4,05 m2. 

 

 1. Wymagany termin dostawy wydruków do Muzeum: 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania plików produkcyjnych.
 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 12 – miesięcznej gwarancji na wydruki.
 3. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia
 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu wydruków wielkoformatowych na potrzeby wystaw organizowanych przez muzea lub galerie sztuki, biblioteki lub inne instytucje kultury (w tym także wystaw plenerowych), o łącznej powierzchni jednej wystawy nie mniejszej niż 20 m2. (słownie: dwadzieścia m2).

 

Ponadto Oferent wypełnia załącznik do specyfikacji pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem tytułów zrealizowanych samodzielnie wystaw plenerowych, wartości zamówień oraz dat ich wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, itp. 

 1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie w realizacji wydruków wielkoformatowych,  stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

 

  1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.

 

 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
 2. Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia.

 

 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania plików drukarskich.

Zamawiający planuje przekazanie materiałów bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy.

           

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
 1. pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.
 2. elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

 

 1. Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2023 r. do godz. 12.00

 

 1. Informacja o otwarciu ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2023 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert ma charakter jawny.
 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

 

 1. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100 %.  
  2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.
  3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: koszty przygotowawcze, porządkowe, robociznę, koszty transportu, zakupu materiałów oraz wszelkie inne koszty nie wymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.
  4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
  3. W przypadku, gdyby oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
  4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
  6. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
  7. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
  8. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
  9. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
  2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
  3. Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
  4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 4
  5. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-02-21
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-02-21 14:58:54
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-02-21 14:40:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-03-10 10:17:26
Liczba wyświetleń: 104
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-10 10:17:26 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-10 10:17:26 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-02-21 14:58:54 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj