Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-6/23 na zad. pn.: Przygotowanie do druku i wydanie materiałów pokonferencyjnych, recenzowanych pt. „Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregionu dolnosańskiego. Mat. pokonferencyjne"

 

 

 

 

MR – AG – ZO – 312 – 6/23                                                                              Stalowa Wola, dnia 16.03.2023

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

 

Przygotowanie do druku i wydanie materiałów pokonferencyjnych, recenzowanych pt. „Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregionu dolnosańskiego. Materiały pokonferencyjne dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”

 

I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, fax 15 844 85 57

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

II.         TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

2.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4.     Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

5.     Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6.     Wspólny słownik zamówienia CPV

 

79550000 - Usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych

79800000 - Usługi drukowania i powiązane

79821100 - Usługi korektorskie

79822000 - Usługi składu

79822500 - Usługi projektów graficznych

 

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku i wydanie materiałów pokonferencyjnych recenzowanych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

1/Przygotowanie do druku – prace redakcyjne:

Ø  przygotowanie monografii na podstawie materiałów przekazanych w formie elektronicznej przez Zamawiającego

Ø  redakcja techniczna

Ø  zlecenie wykonania dwóch recenzji:

Ø  Recenzentem publikacji naukowej może być pracownik naukowy z tytułem doktora, doktora habilitowanego lub profesora

Ø  recenzowanie tekstów powinno odbywać się według modelu, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości

Ø  naniesienie korekt

Ø  skład i łamanie tekstu, w tym opracowanie i ujednolicenie spisów treści, indeksów itp., przy następujących założeniach: ilość stron (bez okładki): 169 stron (tekst źródłowy w formacie A4); ilość fotografii: 12 ilustracji kolorowych w tekście.

Ø  ujednolicenie formatu/stylu przypisów wszystkich tekstów zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego

Ø  tłumaczenie abstraktów na język angielski

Ø  wykonanie projektu okładki publikacji zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego Księgą Identyfikacji Wizualnej oraz projektem zaproszenia i plakatu konferencji

Ø  wydruk publikacji nastąpi po akceptacji projektu okładki, przesłanego w wersji elektronicznej po dokonaniu składu i korekty tekstu

Ø  przed wydaniem publikacji Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego akceptację projektu publikacji przygotowanej do druku

Ø  druk publikacji

 

2/Parametry techniczne druku:

Ø  format: 16 cm (szer.) x 23 cm (wys.)

Ø  ilość stron (bez okładki): 169 stron (tekst źródłowy w formacie A4)

Ø  ilość fotografii: 12 ilustracji kolorowych w tekście

Ø  papier offsetowy, gramatura 120-150

Ø  nadruk naniesiony trwale,

Ø  okładka miękka: karton offset 300g, druk 4+0, folia błyszcząca

Ø  oprawa klejona

Ø  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt

Ø  termin wykonania: 80 dni od dnia przekazania plików

Ø  nakład: 200 szt.

 

2.   W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto dokładnie te materiały, które wskazano w specyfikacji zapytania ofertowego.

3.   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym w specyfikacji zapytania ofertowego.

 

IV.        INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.     Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą, tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS). O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

 

2.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

b)         posiadania wiedzy i doświadczenia

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 10 (słownie: dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował minimum 3 zamówienia polegające na przygotowaniu i wydaniu (wydrukowaniu) monografii naukowej.

 

Oferent powinien wypełnić Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem rodzaju przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia, oraz dat wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi poligraficzne zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, poświadczenia, itp.

a)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

b)         znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3.     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

4.     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:

a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – Formularz oferty będący jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego

b)         Wzór umowy, będący jednocześnie oświadczeniem, że w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.

c)         Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym Oferenta – zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji zapytania ofertowego.

d)         Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Załącznik 5.

 

VI.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.   Termin wykonania zamówienia: 80 dni od dnia przekazania plików produkcyjnych.

2.   Termin określony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Zamawiającego materiałów wyjściowych, o okres opóźnienia.

 

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (pod rygorem nieważności) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

 

2.     Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2023 r. do godz. 12.00

 

3.     Informacja o otwarciu ofert

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2023 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

2)    Otwarcie ofert ma charakter jawny.

4.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1)    Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

2)    Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

5.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

6.     Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

7.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII.     INFORMACJE O KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1.   Na formularzu oferty należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.   Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w zapytaniu ofertowym.

3.   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA 100%.

4.   Przy wyborze i ocenie ofert uznanych za ważne i złożone przez Wykonawców uznanych za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny - 100%.

IX.        OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.   Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.

2.   Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

a)   została złożona po wyznaczonym terminie lub w nieprawidłowy sposób tj. nie została złożona w wyznaczony sposób;

b)   jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;

c)   jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;

d)   jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;

3.   Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i został z tego tytułu wykluczony;

4.   Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

5.   Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych i udzielenia zamówień uzupełniających.

 

X.         PRAWA AUTORSKIE

1.   Wraz z protokolarnym odbiorem przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, oraz w ramach wynagrodzenia, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy oraz wyłączne prawo wykonywania praw zależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:

a)    trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

b)    wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)     tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);

d)    publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;

e)    rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

f)     nadanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity;

g)    prawo do wykorzystania utworu do celów promocyjnych, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;

h)    zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.

2.   Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy stworzy samodzielnie i będzie on stanowić jego wyłączną własność oraz że będzie posiadał pełnię praw autorskich do przedmiotu Umowy.

3.   Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich.

4.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności zwalnia on Zamawiającego z obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osoby trzeciej w związku z wykorzystywaniem przedmiotu Umowy.

5.   Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych będzie nieograniczone miejscem ani czasem.

6.   Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Elżbieta Skromak.

 

XI.        INFORMACJE KOŃCOWE

1.   Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

2.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

4.   Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

5.   Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania całego postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

7.   Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

8.   Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

9.   Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.

10. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 

11. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

 

XII.      ZAŁĄCZNIKI

1.    Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2.    Wzór umowy – Załącznik nr 2

3.    Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3

4.     Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 4

5.     Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Załącznik nr 5.

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-03-16
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-03-16 13:01:43
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-03-16 12:45:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-03-23 13:12:44
Liczba wyświetleń: 113
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-23 13:12:44 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-03-16 13:01:43 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj