ZAPYTANIE OFERTOWE NR MR–AG–ZO–033/15 na zadanie pn.: Projekt, skład i przygotowanie do druku zaproszenia, plakatu oraz katalogu na potrzeby wystawy pt.: Kossakowie

MR–AG–ZO–033/15                                                                                      Stalowa Wola, dnia 6.09.2015

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na:

Projekt, skład i przygotowanie do druku zaproszenia, plakatu oraz katalogu

na potrzeby wystawy pt.: Kossakowie 

 

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-464 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl

Monika Kuraś, e-mail: mkuras@muzeum.stalowawola.pl

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), zwanej dalej ustawą Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, składu, wprowadzenie korekty oraz przygotowanie do druku publikacji na potrzeby wystawy pt.: Kossakowie, wg poniższego zakresu:

 

 1. ZAPROSZENIE
 • format zaproszenia A5, pełny kolor na całości, (awers – rewers, 4+4),
 • wykonanie korekty wg ustaleń z pracownikiem Muzeum,
 • przygotowanie do druku, wygenerowanie plików produkcyjnych.

 

 1. PLAKAT
 • format 680 mm x 980 mm,
 • papier: kreda matowa, gramatura 170, kolor na całości (4+0)
 • wykonanie korekty wg ustaleń z pracownikiem Muzeum
 • przygotowanie do druku, wygenerowanie plików produkcyjnych.

 

 1. KATALOG
 • Format: 210 x 27 cm,
 • ok. 75 stron A4 maszynopisu w jęz. polskim oraz w jęz. angielskim (łącznie)
 • 130 fotografii dzieł, z czego 50% wymaga obróbki graficznej (wykadrowanie, kolorystyka, itp.)
 • określenie szczegółowej specyfikacji dla drukarni (papier, gramatura, uszlachetnienie, itp.)

 

 1. PLANSZA INFORMACYJNA O WYSTAWIE
 • format ok.  100 x 200 cm.
 • plansza ma być wykonana na podstawie plakatu,
 • plansza będzie wykonana na tablicy z PCV i przytwierdzona do ściany.

 

 

 

 

 

 1. LITERY NA EKSPOZYTORY - TYTUŁ WYSTAWY
 • Wykonanie grafiki wektorowej na szklany ekspozytor: tytuł wystawy, termin ekspozycji

LOKALIZACJA

WYMIARY SZYBY (POWIERZCHNIA)

Ekspozytor szklany MUZEUM FRONT (przed budynkiem)

110 x 120 cm

Sala nr 2 (PIĘTRO, Amfilada)

110 x 70 cm

Sala nr 16 (PIĘTRO)

90 x 60 cm

Sala nr 11 (PARTER)

90 x 60 cm

 

 1. EKSPOZYTORY OKRĄGŁE – 2 szt. (reklama na terenie miasta)
 • Ekspozytor ma pełnić rolę zwiastuna wystawy pt.: Kossakowie
 • Plansze na jeden ekspozytor należy wykonać z 2 części o wymiarach: 280 (szerokość) x 150 cm (wysokość), obwód okrąglaka to 560 cm.
 • W środku PLAKAT informacyjny 100x140 cm z jednej i drugiej strony
  1. Zamawiający dostarczy Oferentowi w dniu podpisania umowy następujące materiały:
 1. materiał fotograficzny,
 2. materiał tekstowy,
 3. materiał graficzny (logotypy).

 

 1. Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w kwestiach merytorycznych dotyczących projektu szaty graficznej oraz składu.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia plików drukarskich PDF w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 3. Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu będącego Przedmiotem Umowy polegające na prawie do wykorzystania tego projektu. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.

 

 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 

 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 usługi składu książek /lub katalogów /lub albumów.

 

 1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 

 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

 

 1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

 

 

 

 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:

 

 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,

 

 1. Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych minimum 3 usług składu książek /lub katalogów /lub albumów.

 

 1. ZAPROSZENIE – do dnia 15.10.2015
 2. PLAKAT – do dnia 15.10.2015
 3. KATALOG – do dnia 10.10.2015
 4. PLANSZA INFORMACYJNA O WYSTAWIE – do dnia 15.10.2015
 5. LITERY NA EKSPOZYTORY - TYTUŁ WYSTAWY – do dnia 15.10.2015
 6. EKSPOZYTORY OKRĄGŁE – do dnia 15.10.2015

 

 1. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej zaadresowanej jak niżej: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

z adnotacją:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MR-AG-ZO-033/2015

Projekt, skład i przygotowanie do druku zaproszenia, plakatu, katalogu oraz plansz

na potrzeby wystawy pt.: Kossakowie

 

 1. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oferty na piśmie (max 3 dni od terminu składania ofert).
 2. Adresy poczty elektronicznej: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl oraz mkuras@muzeum.stalowawola.pl
 3. Termin składania ofert: 14.09.2015 r. godz. 12:00
 4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

 

 

Lp.

Nazwa

Kryterium

Opis 

kryterium

Waga

Kryterium (%)

Maksymalna ilość punktów obliczona  wg wzoru

 

1.

CENA

Najniższa cena za realizację całego przedmiotu zamówienia

70

Najniższa cena z ofert / cena oferty badanej) x waga x 70

2.

PRZYKŁADOWA KONCEPCJA GRAFICZNA KATALOGU

Indywidualna ocena punktowa

uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji oceniającej, obliczona zgodnie z wzorem

30

Suma punktów oferty badanej/

najwyższa suma punktów za kryterium z badanych ofert x waga x 30

RAZEM

100

 

Lp. 1. kryterium CENA – 70%. Oferent, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 70 pkt., reszta Oferentów zgodnie z wzorem: An= Cmin /Cr x 70

Gdzie: An – wartość punktowa oferty rozpatrywanej w kryterium ceny

Cmin – najniższa cena netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zbiorze ofert nie odrzuconych

Cr – cena netto oferty rozpatrywanej

 

Lp. 2. kryterium PRZYKŁADOWA KONCEPCJA GRAFICZNA KATALOGU PRZEDŁOŻONA PRZEZ OFERENTA – 30%,

Zamawiający oceni załączoną do oferty minimum jedną propozycję koncepcji szaty graficznej KATALOGU pt. Kossakowie, przygotowaną przez Oferenta na podstawie załączonych do zapytania ofertowego tekstów i fotografii. Oferent powinien przygotować własną koncepcję złożoną z:

 

 1. okładki,
 2. min. 4 stron „środka”, zapisanych w formacie PDF.

 

Każdy z członków komisji oceniającej będzie mógł według własnej oceny przyznać od 1 do 10 pkt. każdej z ofert. Zamawiający powoła na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego 3 członków komisji, która będzie oceniać dołączoną do oferty koncepcję.

Liczba punktów dla każdej oferty obliczona będzie w ten sposób, że każdy członek komisji przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY od 1 do 10 punktów, a następnie liczba tych punktów zostanie do siebie dodana. Punktacja za kryterium nr 2 zostanie wyliczona według wzoru podanego w tabeli.

 

Punkty będą przyznawane wg następujących kategorii:

9-10 pkt. (= max) dla oceny „doskonałej”

7-8 pkt. dla oceny „bardzo dobrej”

4-6 pkt. dla oceny „dobrej”

2-3 pkt. dla oceny „dostatecznej, wystarczającej, przeciętnej”

1 punkt (= min.) dla oceny „niedostatecznej”

 

 

 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
 2. Jeżeli koncepcja otrzyma od minimum 1 członka komisji oceniającej po 1 (słownie: jednym) punkcie, odpowiadającym ocenie „niedostatecznej”, Oferent zostanie wykluczony, a oferta odrzucona z uwagi na nie spełnienie wymogów Zamawiającego.
 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów, tzn. która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium nr II (koncepcja szaty graficznej katalogu).
 4. Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja szaty graficznej będzie dla Wykonawcy obowiązująca.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 1. Załączniki
 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – załącznik nr 2
 3. Przykładowe materiały: tekst + fotografie (na potrzeby wykonania projektu koncepcyjnego szaty graficznej katalogu)

 

 

 


Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Lucyna Mizera 2015-09-06
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2015-09-06 15:53:00
Modyfikował: Marcin Młynarski 2015-09-06 14:00:22
Liczba wyświetleń: 25348
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-09-06 14:00:22 Dodano plik - 033 _Załączniki _cz. II.zip do treści Marcin Młynarski Szukaj
2015-09-06 13:59:33 Dodano plik - 033 _Załączniki _cz. I.zip do treści Marcin Młynarski Szukaj
2015-09-06 13:58:41
 • Zmieniono treść dokumentu
Marcin Młynarski Szukaj
2015-09-06 13:57:29 Dodano plik - ZO 033 _6.09.2015_ Kossakowie _skład.pdf do treści Marcin Młynarski Szukaj
2015-09-06 13:55:36 Dodano plik - ZO 033 _6.09.2015_ Kossakowie _skład.doc do treści Marcin Młynarski Szukaj
2015-09-06 13:53:29 Utworzono treść Marcin Młynarski Szukaj
        Porównaj