Zapytanie ofertowe ponowione nr MR-AG-ZO-312-31/23 na zad. pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Na targu”

 

MR–AG–ZO–312–31/23                                                                                    Stalowa Wola, dnia 19.09.2023

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.:

Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską

obrazu A. Karpińskiego pt. „Na targu”

 

 

I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Monika Kuraś, e-mail: mkuras@muzeum.stalowawola.pl

Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE OGÓLNE

1.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

2.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4.     Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5.     Nazwy i kod robót wiodących wg CPV:

92521220-7            Usługi ochrony eksponatów

50800000-3            Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji  

 

III.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. Na targu MRS/S/310, zgodnie z następującym zakresem prac:

 

1)    Wyjęcie obrazu z ramy.

2)    Wykonanie dokumentacji fotograficznej, analiza lica w luminescencji wzbudzonej promieniowaniem UV.

3)    Oczyszczenie lica i odwrocia.

4)    Podklejenie spękań.

5)    Usunięcie zabrudzenia w dolnej części kompozycji.

6)    Retusz obtarcia i odprysków.

7)    Wyrównanie świecenia werniksu.

8)    Odczyszczenie ramy z kurzu.

9)    Oprawa obrazu w ramę.

10)  Wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej.

 

2.     Zamawiający zapewni transport eksponatu z siedziby Muzeum do Wykonawcy zamówienia, zaś po zakończonej konserwacji samodzielnie odbierze eksponat.

3.     Zamówienie należy wykonać zgodnie z Programem prac konserwatorskich – stanowiącym Załącznik A do zapytania. 

4.     Termin realizacji do dnia 15.12.2023 r.

5.     Usługę należy wykonać przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług.

6.     Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji za wady fizyczne na wykonane prace na okres min. 3 lat licząc od daty odbioru końcowego.

7.     Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą eksponatów objętych umową.

8.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania rzeczoznawcy, który dokona oceny należytego wykonania konserwacji oraz odebrania usługi.  

9.     W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się szczegółowo z dokumentami zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia części lub całego postępowania bez podania przyczyny.

11.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

 

IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania wiedzy i doświadczenia

ü  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonali, co najmniej: 1 usługę odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na konserwacji obrazów wykonanych w technice olej na desce. Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia Oferenci mogą załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi konserwacji muzealiów zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru).

b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

 

Na potwierdzenie posiadanej wiedzy oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Oferenci powinni załączyć:

ü  Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,

 

ü  Zamawiający wymaga, by osoba która będzie realizowała zamówienie posiadała udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie w zakresie konserwacji i restauracji eksponatów muzealnych.

 

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

 

2.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

1.     Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,

2.     Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, wraz z załączeniem dowodów określających, czy wykazane usługi zostały wykonane w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np.: poświadczenia, referencje, protokoły odbioru).

 

VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac w terminie: do dnia 15.12.2023 r.

 

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Dokumenty składające się na ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo – pod rygorem odrzucenia.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentów w formacie PDF.

    

2.     Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2023 r. do godz. 12.00

 

3.     Informacja o otwarciu ofert

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2023 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

2)    Otwarcie ofert ma charakter jawny.

4.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1)    Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

2)    Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

5.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

6.     Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

7.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w szczególności w sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta na daną część lub całość zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 

VIII.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.    Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.

2.    W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.

 

IX.       INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

 

Opis kryterium

Znaczenie

kryterium [%]

Opis metody

przyznawania punktów

Cena ryczałtowa całości przedmiotu zamówienia brutto

100

Proporcje matematyczne wg wzoru:

CENA min / CENA oferty badanej ´ 100 [pkt]

 

2.    Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

X.         INFORMACJE KOŃCOWE

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów.

2.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

3.    W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

4.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia części lub całego postępowania bez podania przyczyny.

6.    Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  

7.    Zamawiający informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

8.    O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

9.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

XI.       Załączniki

1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Wzór umowy – załącznik nr 2

3.      Doświadczenie Oferenta – załącznik nr 3

4.      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4

5.      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik nr 5

6.      Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – załącznik nr 6

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-09-19
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-20 08:48:02
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-09-20 08:30:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-22 11:53:10
Liczba wyświetleń: 51
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-22 11:53:10 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-09-20 08:48:02 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-09-20 08:47:23 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj