ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU 2 OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr MR-AG-3121-5/23 na zad.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Tr

 

MR – AG – 3121 – 5/23                                                                         Stalowa Wola, dnia 13.04.2023

                                  

 

Wykonawcy,

którzy złożyli oferty w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU 2 OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli, Program Rozwój Lokalny.

 

Działając na podstawie art. 260 w związku z art. 226 ust. 1 pkt. 10) oraz art. 226 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu 2 ofert i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr sprawy MR-AG-3121-5/23.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 10) ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy IMSTUDIO.PL | Architektura miejska | Producent reklam | Marcin Waśko, ul. Grunwaldzka 178, 33-300 Nowy Sącz, gdyż oferta wskazanego Wykonawcy zawiera błędy w zakresie ceny, wśród których wymienić należy:

 

1) suma cen brutto za poszczególne etapy zamówienia nie jest tożsama z ceną brutto oferty.

2) ceny jednostkowe za poszczególne prace zostały źle wyliczone (błędne zaokrąglanie cen).

3) cena brutto oferty jest wpisana w sposób nieprawidłowy, bowiem nie zawiera dwóch miejsc po przecinku.

4) zapis słowny ceny jest błędny.

5) brak zapisu słownego ceny 2 etapów.

 

Wskazanych błędów nie można zakwalifikować jako oczywistej omyłki rachunkowej podlegającej poprawieniu, bowiem nie sposób domyślić się jaki błąd w obliczeniach popełnił Wykonawca oraz jaką cenę Wykonawca chciał rzeczywiście zaoferować. W tej sytuacji należy odrzucić ofertę wskazanego Wykonawcy IMSTUDIO.PL | Architektura miejska | Producent reklam | Marcin Waśko, ul. Grunwaldzka 178, 33-300 Nowy Sącz - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10) ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy ZANO Mirosław Zarotyński, ul. Lindego 7A, 30-148 Kraków, gdyż wskazana oferta nie zawiera podpisu elektronicznego (oferta stanowi skan dokumentu podpisanego w formie tradycyjnej).

Zgodnie z treścią art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Skoro zatem oferta wskazanego Wykonawcy nie została opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym to jest ona nieważna i winna ulec odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (zob. M. Sieradzka (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022). Wskazany przepis stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

W świetle art. 63 ustawy Pzp, niezależnie od wartości postępowania, ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub dodatkowo, ale tylko w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne – w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności odnosi ten skutek, że oferta złożona bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna o czym stanowi art. 73 § 1 Kodeksu cywilnego. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego), a do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej konieczne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 78(1) § 1 Kodeksu cywilnego). Również niezachowanie postaci elektronicznej oferty opatrzonej podpisem zaufanym albo osobistym, stanowiącej dokumentową formę czynności prawnej, skutkuje jej nieważnością. Złożenie oferty w niewłaściwej formie jest uchybieniem nieusuwalnym.

W tej sytuacji należy odrzucić ofertę wskazanego Wykonawcy ZANO Mirosław Zarotyński, ul. Lindego 7A, 30-148 Kraków - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 335 280,94 zł brutto.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż cena kolejnej najkorzystniejszej w rankingu oferty przewyższa o 148 355,06 zł kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.  Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ww. ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 335 280,94 zł brutto. Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. Działając na podstawie art. 260 ust 1 i 2 ww. ustawy Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty i udostępnia niezwłocznie informacje, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

Zamawiający działając w trybie art. 262 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje o planowanym wszczęciu kolejnego postępowania na ten sam przedmiot zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

 


Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-04-13
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-04-13 12:30:11
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-04-11 11:30:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-04-13 12:31:19
Liczba wyświetleń: 25
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-13 12:31:19 Zmieniono tytuł dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-13 12:30:11 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj