Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr MR–AG–3121–1/23 dot. zam. pn.: Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - zamówienie z podziałem na dwie części.

MR – AG – 3121 – 1/23                                                                         Stalowa Wola, dnia 1.03.2023

                                  

Wykonawcy,

którzy złożyli oferty w postępowaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - zamówienie z podziałem na dwie części.

Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł brutto) łącznie za dwie części, w tym: część 1: 240 000,00 zł (brutto), część 2: 260 000,00 zł (brutto), natomiast najkorzystniejsza cenowo oferta dla części I została złożona na kwotę: 330 304,56 zł brutto oraz 294 306,00 zł brutto dla części II.

W związku z sytuacją, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, unieważnia się postępowanie przetargowe na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający działając w trybie art. 262 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje o planowanym wszczęciu kolejnego postępowania na ten sam przedmiot zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

 

Otrzymują:

  1. https://ezamowienia.gov.pl/
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum  
  3. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
  4. a/a
Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-03-01
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-03-01 12:16:51
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-03-01 10:00:00
Liczba wyświetleń: 100
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-01 12:16:51 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj