Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot. zamówienia nr MR-AG-3121-7/23 na zad. pn.: Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

 

 

                                                                                                                       Stalowa Wola, dnia 23.08.2023

 

 

 

 

B I U L E T Y N     I N F O R M A C J I     P U B L I C Z N E J

E – Z A M O W I E N I A

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając w trybie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr MR – AG – 3121 – 7/23 pn.: Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 14 SWZ.

 

Do realizacji zamówienia wybrana została oferta złożona przez Konsorcjum Firm:

ROKO Małgorzata Bąk – Lider Konsorcjum

39-331 Chorzelów 196

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOP-SERVIS

Mirosław Bąk

39-331 Chorzelów 196

 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 274 710,00 PLN (brutto)

słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć zł 00/100.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta Wykonawcy Konsorcjum Firm: ROKO Małgorzata Bąk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOP-SERVIS Mirosław Bąk spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert.

 

Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia o 14 710,00 zł (w skali 2 lat budżetowych) tj. do ceny najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną niepodlegającym odrzuceniu ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa i adres

Wykonawcy

KRYTERIUM 1

 

KRYTERIUM 2

KRYTERIUM 3

 

PUNKTACJA

ŁĄCZNA

1

Skarem Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 24,

37-450 Stalowa Wola

53,094 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

93,094 pkt.

2

Lider: PW „KARABELA” Sp. z o. o., ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg,

Karabela - Serwis Sp. z o.o., ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów, PW ”Karabela-CK” Sp. z o.o., ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 9, 25-217 Kielce

54,495 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

94,495 pkt.

3

AKBS Sp. z o.o.

ul. Rudzicka 10

62-510 Wola Podłężna

25,977 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

65,977 pkt

4

Konsorcjum Firm: ROKO Małgorzata Bąk, 39-331 Chorzelów 196 oraz PW TOP-SERWIS Mirosław Bąk 39-331 Chorzelów 196

60,00 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

100,00 pkt.

5

PROMETEUSZ Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 16A

37-450 Stalowa Wola

55,395 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

95,395 pkt.

6

EWENEMENT Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 77A,

60-529 Poznań

35,332 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

75,332 pkt.

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-08-23
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-08-23 15:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-08-23 14:00:00
Liczba wyświetleń: 47
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-23 15:00:00 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj