Deklaracja dostępności

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.Data publikacji strony: 2011-08-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-14. Data sporządzenia deklaracji: 2020-11-10. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Szegda, pszegda@muzeum.stalowawola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 15 844 85 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=3260cef6-fafc-4dfd-b65c-c75334255eef

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli , ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
e-mail:  biuro@muzeum.stalowawola.pl, tel. 15 844 85 56

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli położone jest przy ulicy Sandomierskiej 1 na wyodrębnionej posesji. Stanowi jeden obiekt oddzielony od otoczenia ogrodzeniem ochronnym, wykonanym z prętów stalowych.
Muzeum zlokalizowane jest na posesji wyodrębnionej ulicami:
Do budynku prowadzi jedno wejście: od ulicy Sandomierskiej i od ulicy Kopernika (od strony parkingu). Bramy i drzwi na terenie obiektu dostosowane do osób na wózkach. Przy dojściu do budynku jest utwardzona i równa nawierzchnia.  Brak schodów. Punkt Obsługi Klienta z kasą biletową oraz sklepik znajduje się po lewej stronie. Na wprost wejścia szatnia. Dla osób na wózkach na parterze dostępny jest hol główny, sale wystaw i sala edukacyjna. W budynku jest platforma /dźwig. Wszystkie sale wystaw czasowych na parterze i piętrze 1 są dostępne.  Eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się wózku. Wystawa stała zlokalizowana na poddaszu nie dostępna dla osób na wózkach. Brak progów i nierówności poziomów poszczególnych sal. Bezprogowe wejście do sal ekspozycyjnych i Sali edukacyjnej. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Dwie toalety dla zwiedzających i osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla gości niepełnosprawnych.
Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12, 37-450 Stalowa Wola
e-mail:  galeriakarpinski@muzeum.stalowawola.pl, tel. 15 842 02 07

Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli położona jest przy ulicy Rozwadowskiej 12 na wyodrębnionej posesji. Stanowi jeden obiekt oddzielony od otoczenia ogrodzeniem ochronnym, wykonanym z prętów stalowych.
Muzeum zlokalizowane jest na posesji wyodrębnionej ulicami:
Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy Rozwadowskiej i od ulicy Dąbrowskiego (od strony parkingu). Od strony ul. Dąbrowskiego brama wjazdowa na parking dostosowana do osób na wózkach. Przy dojściu do budynku jest utwardzona i równa nawierzchnia. Drzwi na terenie obiektu dostosowane do osób na wózkach. W budynku jest winda, hol główny i wszystkie sale ekspozycyjne na parterze i na kolejnych piętrach (1 i 2) są dostępne dla osób na wózkach. Kasa biletowa, sklepik i szatnia znajdują  się po prawej stronie od wejścia, po lewej znajduje się informacja dla zwiedzających. Między poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 metra. Toalety dla zwiedzających i osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i piętrze 1. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla gości z niepełnosprawnością.
Wejście od ul. Rozwadowskiej nie dostosowane do osób na wózkach.


Informacje dodatkowe
Strona internetowa Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli powstała w 2011 roku. Jej całkowitą dostępność zapewni jedynie kompleksowa przebudowa. Nowoczesny, intuicyjny i dostępny serwis www jest jednym z naszych priorytetów. Prace nad nim trwają od 2021 roku.

Jeśli w opisie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli nie znaleźli Państwo informacji, której potrzebują, prosimy o kontakt z Beatą Trybułą - tel. 15 842 00 42. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.